Reklaminlägg i samarbete med Campingagenten (Campingagenten.dk)
Är du trött på att krångla med otympliga pinnar när du ska resa förtältet? Det är jag. Så pass mycket att jag inte har något förtält till min husvagn. Brittiska Kampa tillverkar luftförtält, som blåses upp istället för att hållas upp med pinnar…

Hur fungerar ett luftförtält?
Istället för traditionella pinnar har Kampas förtält luftkanaler. Det är en patenterad lösning som fått namnet Airframe. Alla tält-modeller för husvagnar blåses upp från en enda punkt vilket gör uppmonteringen enkel och snabb. Det tar endast ca fem minuter att montera upp, och nästan ännu mindre tid att montera ned det.

Tältet fästs i förtältsskenan på vagnen, och spikas sedan ned i marken. Därefter pumpas tältet upp, antingen förhand eller med en elektrisk pump. För att montera ned tältet öppnas luftkanalerna igen, och tältet töms på luft av sig själv.

Kampa Ace Air
Ace Air
Denna serie förtält är en av de mest populära från Kampa. Ace Air finns nu också i tre olika bredder. 3, 4 och 5 meter vilket gör att de passar fler vagnar. Det går också att komplettera tältet med ett antal olika tillbehör, som t ex ett annex med luftkanaler. Det behövs alltså inga pinnar för detta heller.

Kampa Ace Air fungerar ypperligt som reseförtält med sin låga vikt. Den totala vikten för hela förtältet är från 21 kilo. Det fungerar också bra oavsett om det är vår, sommar eller höst som det används.

För husbilen

Luftförtält har främst varit tänkt för husvagnar, men finns nu också för husbilar. Förtältet som tagits fram just för husbilar har de patenterade luftkanalerna från Kampa. Det finns ett antal olika förtältsmodeller för husbilar. I några av modellerna monteras tältduken i markis- eller tältskenan. Andra modeller på luftförtält finns som fristående, och sitter därför inte fast i husbilen.

Kampa Motor Rally Air Pro
Motor Rally Air Pro
Tälten är tillverkade att kraftigt polyester-material och kan fås i två olika bredder och två olika höjder. Detta gör att de passar till de flesta husbilsmodeller. Den lodrätta framväggen ger stor rymd och väggarna kan också plockas av för ventilation. Dörrarna in i tältet har myggnät, och de stora fönsterrutorna har riktiga gardiner.

Kampa Travel Pod Air
Travel Pod AirDet som utmärker detta tält är att det står helt fritt när det är uppmonterat. Likt de andra luftförtälten blåses de upp med luftkanaler. Men här finns flera luftkanaler som gör att tältet inte måste ”vila” mot campingfordonet. Tältet passar både till stora och små husbilar.

Tältet har också fler fördelar. Det kan fås i två olika storlekar, är tillverkad i starkt material, och kan även fås med en sovkabin för extra sovplatser, om de i husbilen inte räcker.

2017 års nyheter
En av nyheterna för 2017 års säsong är att Kampa tagit fram det stora tältet Frontier, som mäter hela 8 meter på längden. Men det passar till husvagnar vars tältskena är från 4 meter och uppåt, eftersom tältets kortsidor försetts med annex. Tältet har stora fönster med riktiga gardiner.  

kampa_frontierKampa Frontier

Kampa Expert Classic Air
Classic_AIR_380Detta är en nyhet i skandinavisk design och mer konventionell utformning. Kampa Expert Classic Air är tältet som finns i två olika bredder, 3 och 3,8 meter. Två annex finns som tillval, varav ett fungerar idealiskt som extra sovkabin.

Kampa Rally Air Pro 390 Plus
Rally_AIR_Pro_390_Plus
Kampa Rally Air Pro 390 Plus är en annan stor nyhet. Den baseras på den redan existerande modellen Rally 390 men har ett annex i ena änden. Det går att välja om den ska placeras på vänster eller höger sida.

Succén fortsätter
Peter Outzen, Skandinavisk agent för Kampa säger ”Kampa har under de senaste åren etablerat sig på den Skandinaviska marknaden som ett kvalitetstält som är lätt att sätta upp. Detta gäller även kampas Igoo-tält. Det är nu slut med traditionella tältstänger”.

Läs mer hos Svenska importören Holiday Fritid

Skip the tent poles with Kampa air awnings
Posted in collaboration with Campingagenten (campingagenten.dk)
Are you tired of the hassle of dealing with bulky tent poles when you’re traveling with a awning? I am. So much so that I do not have an awning to my caravan. British Kampa manufactures air awnings that is blown up instead of being held up with poles.

How does an air awning work?
Instead of the traditional sticks, Kampas awnings has air channels. It is a patented solution that has been named Airframe. All tent models for caravans are blown up at a single point, making the set up quick. It only takes about five minutes to set up, and almost even less time to dismantle it.

The tent is attached to the awning rail on the van, and then nailed into the ground. The tent is then pumped up, either by hand or with an electric pump. To dismantle the tent the air channels are emptied again, and the tent deflates by itself.

Kampa Ace Air
This range of awnings is one of the most popular from Kampa. Ace Air is now available in three different widths. 3, 4 and 5 meters which fits many caravans. You can also supplement the tent with a variety of accessories, such as an annexe with air ducts.

The inside of the tent is made of a new material that dissipates condensation better. LED lighting panels can also be placed on the tents. In 2016 Kampa also launched a new electric pump for the awning. This pump is operated on 12 volts and is thus independent of the mains electricity.

Kampa Ace Air works superbly as travel awnings with its low weight. The total weight of the whole awning is from 21 kilograms. It also works well whether it is spring, summer or autumn it is used.

For the motorhome
Air awnings has been primarily designed for caravans, but is now also available for motorhomes. The awnings developed for motorhomes have patented air ducts from Kampa. There are a number of different awning models. Some of the models are attached in the awning rail, other models are available as standby-tents, and therefore is not stuck in the motorhome.

Kampa Motor Rally Air Pro
The tents are made of a strong polyester material and is available in two different widths and two different heights. This makes them suitable for most motorhome models. The vertical front wall provides great space and the walls can also be removed for ventilation. The doors into the tent has mosquito nets, and the large windows have proper curtains.

Kampa Travel Pod Air
What makes this tent special is that it is completely free when it is up. Like the other air awnings it is rased with air channels. But on this there are several air channels that allow the tent to stand free and not be attached to the vehicle. The tent is suitable for both large and small campers. It also has more advantages. It is available in two different sizes. Its made from a strong material, and is also available with a sleeping cabin for additional sleeping.

News for 2017
One of the novelties for the 2017 season is that Kampa has developed the big awning Frontier, which measures 8 meters in length. However, it fits caravans whose awning rail is from 4 meters and above, because the sides of the awning is fitted with annexes. The tent has large windows with real curtains.

 Kampa Expert Classic Air
This is a novelty in a Scandinavian and more conventional design. Kampa Air Expert Classic tent is available in two widths, 3 and 3.8 meters. Two annexes are available as options, one of which works ideal as an extra sleeping cabin.

Kampa Rally Air Pro 390 Plus
Kampa Rally Air Pro 390 Plus is another novelty. It is based on an existing model Rally 390 but has an annexe at one end. You can choose whether it should be placed on the left or right side.

The success continues
Peter Outzen, Scandinavian agent for Kampa says ”Kampa has in recent years established itself on the Scandinavian market, as a quality tent that is easy to set up. This is also for Kampas Igoo tent. It is now the end of the traditional tent poles ”.

Visit the website for the Swedish importer here.