1964 presenterades en ny husvagn i Sverige som hette Stjärnvagnen. Senare samma år togs tillverkningen av denna över av företaget AB Osby pumpindustri i Osby, och vagnen fick då namnet Opio. Man tillverkade en vagn med en karosslängd på cirka 4 meter. 1966 utvidgades modellpaletten med 500, som hade en karosslängd på 3 meter, samtidigt som ursprungsmodellen på 4 meter fick namnet 600. 500-modellen hade plana väggar istället för välvda som på modell 600….

1967 utvidgade man modellpaletten ytterligare med modellerna 400 och 700. Karosslängden på de nya modellerna var 2,75 respektive 4,35 meter och priserna låg på 4900 respektive 8400 svenska kronor. 700-modellen fanns i två versioner med beteckningarna LA och LB, där planlösningarna skiljde dem åt. Man förlängde detta år karosslängden på 500-modellen till 3,15 meter. 1968 kom modellen 650 L med 3,8 meters karosslängd. 500-modellen raderas nu från modellpaletten. 9-tumsdäcken byttes ut mot 13-tummare och modell 600 fick ny utformning av köket.
1969 bestod modellprogrammet av 600 L, 650 LA och 650 LC, samtliga med en karosslängd på 3,8 meter. 1970 övertogs tillverkningen av Ronneby Husvagnar i Kallinge, då AB Osby Pumpindustri gick i konkurs. Namnet på vagnen ändrades till ROHAB-Opio. Modell 670 tillkom detta år. 1971 försvann 600-modellen, som blev den enda Opio-modellen med välvda sidor. 650 ersattes av 660 och man presenterade de nya modellerna 671 R och 771 LT. Trots att 771 LT hade samma golvkonstruktion som övriga modeller var den större inuti med en längd på 4,4 meter. Detta åstadkom man genom att vinkla den främre väggen framåt.
1973 fanns 671 i versionerna LC och LP. 660, 670 och 771 raderas från modellpaletten medan 771 ersattes av 773 och 773 LT. 1974 gick tillverkaren ROHAB i konkurs. Tillverkningen av husvagnar togs över av Österlens Husvagnar i Löderup i Skåne, men någon nystart för tillverkningen blev inte av.

In 1964 a new caravan in Sweden was presented, with the name Stjärnvagnen. Later that year the production of this was taken over by AB Osby pumpindustri in Osby, and the caravans were named Opio. They manufactured a caravan with a body length of around 4 meters. In 1966 the range was extended with the 500, which had a body length of 3 meters, while the original model of 4 meters was named 600. The 500 model had flat walls instead of curved as the model 600.

In 1967 the range was extended with models 400 and 700. Body length of the new models were 2.75 and 4.35 meters, and prices were 4900 and 8400 Swedish kronor. The 700 model was available in two versions with the designations LA and LB, where the layouts separated them. This year the body length of the 500 model was extended to 3.15 meters. In 1968, 650 L with 3.8-meter body length was presented. The 500 model is now deleted from the range. 9-inch tires were replaced with 13-inch ones and the 600 had a redesigned kitchen.

In 1969 the model range was extended with 600 L, 650 LA and 650 LC, all with a body length of 3.8 meters. In 1970 the manufacturing was taken over by Ronneby Caravans in Kallinge, when AB Osby Pumpindustri went bankrupt. The name of the caravan was changed to ROHAB-Opio. The model 670 was added this year. In 1971 the 600 disappeared, which became the only Opio model with curved sides. The 650 was replaced by the 660, and new models were the 671 R and 771 LT. Although 771 LT had the same floor construction as the other models it was bigger inside with a length of 4.4 meters. This was accomplished by tilting the front wall forward.

In 1973, there were new versions of the 671,  the LC and LP. 660, 670 and 771 were deleted, while the 771 was replaced by the 773 and 773 LT. In 1974 ROHAB went bankrupt. The manufacture of caravans were taken over by Österlens Caravans in Löderup Skåne, but a new start for the production was not made.