I detta inlägg ventilerar jag lite åsikter om husbilar och dess utbredning i campingindustrin. Jag vill poängtera att jag inte är emot husbilar generellt. Jag föredrar husvagn men ser ändå charmen med husbilen som produkt…

stallplats-sjotorp

Det handlar främst om ställplatser, som finns runt om i Sverige och Europa. De har främst blivit dedikerade till husbilsåkare som önskar en enklare och billigare plats att övernatta på, som alternativ till campingplats…

En husbil har ofta en högre standard och är mer utrustad än en husvagn. Oftast, men inte alltid. Därför har det uppfattats som att den som har husvagn alltid vill stå på campingplats. Varför? Jag som har husvagn vill ibland kunna stanna för natten bara för att sova, men gärna kunna t ex ansluta el för att ladda batteriet, samt också tömma gråvattenlungan. Att jag inte kan koppla av husvagnen från bilen och breda ut mig, förstår jag.

Enligt en artikel från Husvagn & Camping så får en ställplats i Borgholms Kommun inte tillåta husvagnar nu när bygglovet förnyas. Detta för att det tydligen klassificeras som att man bedriver ”Camping” om bägge tillåts. Ett tydligen exempel på paragrafrytteri, eller byråkrati (kalla det vad du vill). Går det inte att förstå att ett husvagnsekipage inte ”campar” av automatik så fort det står still? Om jag rullar in på en ställplats med ett husvagnsekipage, stänger av motorn och ansluter el till husvagnen, så gör jag inget annorlunda än en husbilsåkare.

Ett argument är att husvagnsekipage är längre än husbilar och att det därmed inte finns plats för att tillåta husvagnar. Men det finns husbilar som är 10 meter långa, eller längre. Ett husvagnsekipage kan vara 10 meter långt, eller faktiskt kortare. Varför sätter man inte upp en skylt på ställplatser där det står t ex ”Maxlängd för ekipage 12 meter” istället för att skriva ”Ej husvagnar”? Dock så förstår jag inte heller varför längden på ekipaget ska avgöra. Varför inte göra varje plats tillräckligt stor även för ett större husvagnsekipage, så välkomnas fler som är ute på vägarna och vill stanna tillfälligt.

Why do caravans get slammed?


In this post I ventilate some opinions about motorhomes and their breakthrough in the camping industry. I want to emphasize that I am not against motorhomes generally. I prefer the caravan but still see the charm of the motorhome as a product.


It concerns the camper areas which can be found around Sweden and Europe. They have mainly been dedicated to motorhome users who want a simpler and cheaper place to stay overnight, as an alternative to the campsite.


A motorhome often has a higher standard and is more equipped than a caravan. Usually, but not always. Therefore, it has been assumed that a person with a caravan always want to be on the campsite. Why? With my caravan I would sometimes want to be able to stay for the night only to sleep, but also to connect electricity to charge the battery, and also empty the waste water tank. I understand that I can´t unhitch the car and spread out to much.


According to an article from the magazine Husvagn & Camping, a camper area in the county of Borgholm does not allow caravans now that the building permit is renewed. This will apparently be classified as ”Camping” if both are allowed. This is an example of red tape or bureaucracy (call it what you want). I can not understand that a caravan owner is automatically camping whenever he stops? If I roll into a camper area with a caravan, turn off the engine and connect the electricity to the caravan, I do nothing different than a motorhome owner.


One argument is that the caravans are longer than motorhomes and that there is therefore no space to allow caravans. But there are motorhomes that are 10 meters long or longer. Caravans can be 10 meters long, or actually shorter. Why don´t you put up a sign on the pitches that says, for example, ”Maximum length of the rig 12 meters” instead of writing ”No caravans”? However, I do not understand either why the length of the rig will decide. Why not make every pitch big enough even for a larger caravan, so that it welcomes more people that are out on the road and want to stay temporarily.

 1. Helena FREEDOMtravel
  Nov 13, 2016

  V har också diskuterat detta med olika personer som har husvagn. Jag förstår inte alls varför husvagnar per definition ska förbjudas på ställplatser. Möjligen kan jag förstå att storleken i vissa fall (om platserna är små) kan ställa till problem, men i så fall är det ju bättre att ha en allmän gräns om antal meter. Ibland kan man ju parkera bilen en liten bit ifrån också. Om man inte vill få husvagnar (eller husbilar för den delen) som stannar för länge, kan man ju sätta upp en gräns om antal dagar man får stå.

  Reply
  • Johan
   Nov 15, 2016

   Helt rätt tänkt Helena:)

   Reply