I mitten av 70-talet valde den brittiska koncernen Caravans International Ltd att starta produktion av husvagnar i Sverige. Tanken var att ta fram en svenskbyggd kvalitetsvagn som komplement till lågprismärket Sprite och mellanalternativet Europa, båda importerade till Sverige från England. Bolaget Sävsjö Caravans AB bildades 1976 och en av de ansvarige var Sven-Eric Rosell som föddes den 23 december 1941 i Oscarshamn. Husvagnsfabriken placerades i Sävsjö medan försäljning samt administration placerades i Åstorp där importen av CI:s märken hållits…

1977 fanns två Sävsjö-modeller, 470 och 540. 1978 tillkom modellen 542 med boggie. Försäljningen rullade på väl trots en allmän nedgång i Sverige. Under tidigt 80-tal började man även bygga Sprite-vagnar anpassade för den svenska marknaden. Dessa hade vattenburen värme och rejälare isolering. 1985 bytte dessa namn till Smålandia.1983 omstrukturerades moderbolaget CI och Sävsjö köptes upp av ledningen, där Sven-Eric Rosell var delägare . Samtidigt lanserades den nya serien Clubman i storlekarna 500 och 562 GL. 1984 presenterades flaggskeppet 612 GL. 1985 köptes den ena halvan av bolaget till Finnveden Invest AB i Värnamo. Den andra halvan såldes året därefter. 1985 byggdes 730 Sävsjö-vagnar. 1987 hade Sävsjö 100 anställda och en omsättning på 100 miljoner.


Sävsjö 552 1981

Vid denna tid var konkurrensen från importerade märken växande och enskilda tillverkare hade svårt att stå emot med ett brett utbud. Därför gick Sävsjö Caravans AB ihop med Polar AB, som då ägdes av investbolaget Camfore. Den nya koncernen Polar & Sävsjö AB bildades och introducerades även på Stockholms fondbörs. VD för hela koncernen blev Polars VD Ingemar Lindström. Sävsjö marknadsfördes som ett lite exklusivare alternativ till Polar. I den nya koncernen ingick följande bolag:

Polar Caravan AB
Sävsjö Caravan AB
Nya Nilsson & Söner AB
Polarvagnen Norge A/S
Oy Caravans International Suomi

För att erbjuda fordon i flera olika prisklasser tog man även över importen av Engelska Sprite och den Franska husbilen Pilote. 1988 köptes hela Polar & Sävsjö av finska koncernen Lohja Oy med de tre märkena Solifer, Kafi och Matkaaja. I början av 90-talet upplevde marknaden en tydlig nedgång och Lohja-koncernen valde att behålla två fabriker, en i Vanda utanför Helsingfors för tillverkning av Solifer samt fabriken i Dorotea där Polar, Sävsjö och Kafi byggdes. Matkaaja lades ned.


Min första husvagnssemester sommaren 2002, i en Sävsjö Clubman 562 GL 1989. Campingen är Gustavsvik utanför Örebro.


Clubman 552 GL 1990

Våren 1991 byggdes det första exemplaret av den nya modellen Sävsjö Euroline, en vagn med modern och europainspirerad design. Den första modellen hette 5.6 SR. Denna modell var den första av märket Sävsjö som byggdes i Dorotea tillsammans med Polar. Vagnarna som bar namnet Kafi hade samma kaross och namnet Euroline. Modellåret 1992 såldes ca 350 Sävsjö-vagnar.

Vintern 92/93 genomfördes personalutbildning och omstrukturering i fabriken, så att det gick att gå över till orderstyrd produktion istället för serietillverkning. Hösten 1993 köptes Lohja-koncernen av Metra Oy AB. Affären fullföljdes 15 november 1993. Samtidigt blev Metra delägare i det nya bolaget Lohja Caravans. 1997 byggdes ca 150 Sävsjö-vagnar. 1999 var det sista modellåret och då hade man inga nyheter att visa på Sävsjö-vagnarna.


Euroline 5.6 CT 1995

Sedan Sävsjö lades i malpåse 1999 så har idéer på en comeback för märket varit på tapeten, men inget steg har tagits. Entusiasmen kring märket är stort och Sävsjöklubben har bildats för att samla ägare av Sävsjö-vagnar. Klubbens status är dock okänd och hemsidan är nedsläckt.

Jag undrar allt hur Sävsjö hade sett ut om de lanserades på nytt? De var ett premiumalternativ och en konkurrent till Kabe. Därmed kan det gissas att vagnarna varit mycket lyxiga, om man inte valt att göra Sävsjö till ett instegsmärke. Det kanske hade varit något för SoliferPolar?

In the mid-70s British company Caravans International Ltd start production of caravans in Sweden. The idea was to develop a Swedish-built quality caravan that complements budget brand Sprite and middle alternative Europa, both imported to Sweden from England. The company Sävsjö Caravans AB was founded in 1976 and one of the managers were Sven-Eric Rosell, who was born December 23, 1941 Oscarshamn. The factory was located in the small village Sävsjö while selling and administrative office were placed in Åstorp where imports of CI’s brands was held.

In 1977 there were two Sävsjö models, 470 and 540. In 1978 the model 542 with twin axle was added. Sales rolled on well despite a general decline in Sweden. During the early 80s, the company began building Sprite caravans adapted for the Swedish market. These had hydronic heating and thicker isolation. In 1985 they changed the name of the brand to Smålandia. In 1983 CI was reorganised and Sävsjö was bought by parts of the management team, where Sven-Eric Rosell was a partner. At the same time Sävsjö launched the new Clubman range in sizes 500 and 562 GL, followed by the 612 GL in 1984. In 1985 one half of the company was sold to Finnveden Invest in Värnamo. The second half was sold the following year. In 1985 730 Sävsjö caravans were built. In 1987 Sävsjö had 100 employees and a turnover of 100 million crowns.

At this time, competition from imported brands was growing and individual manufacturers found it difficult to resist with a wide range. Therefore Sävsjö Caravans AB went together with Polar AB, which was then owned by investment company Camfore. The new group Polar & Sävsjö AB was formed and was also introduced on the Stockholm Stock Exchange. CEO of the entire group became Polar CEO Ingemar Lindström. Sävsjö was marketed as a more exclusive alternative to Polar. These companies were included in the new group:

Polar Caravan AB
Sävsjö Caravans AB
Nya Nilsson & Son AB
Polar Norway A / S
Oy Caravans International Suomi

In order to offer vehicles in various price ranges they also took over the import of English Sprite and the French motorhome Pilote. In 1988 Finish company Lohja Oy bought the entire Polar & Sävsjö group. Lohja Oy included the three brands Solifer, Kafi and Matkaaja since before. In the early 90s, the market experienced a decline and Lohja Group chose to keep two factories, one in Vanda outside Helsinki for the manufacture of Solifer and a factory in Dorotea where Polar, Sävsjö and Kafi was built. Matkaaja was cancelled.

In the spring of 1991 the factory in Dorotea built the first ever unit of the new Sävsjö Euroline, a caravan with modern and European-inspired design. The first model was called 5.6 SR. The caravans sold as Kaf in Finland shared the same design. In 1992 Sävsjö made 350 caravans.

Winter 1992/93 staff training and restructuring of the factory was implemented, so it could switch to order-based production rather than mass production. In autumn 1993, Lohja Oy was bought by Metra Oy. The transaction was completed on November 15 1993. At the same time, Metra became shareholder in the new company Lohja Caravans. In 1997 150 Sävsjö caravans were made. 1999 was the last model year, on which nothing was changed compared to the 1998 versions.

Since Sävsjö was cancelled in 1999 ideas of a comeback for the brand has been discussed, but no steps have been taken. The enthusiasm surrounding the brand is big and a Sävsjö club has been formed to gather owners of Sävsjö caravans. The club’s status is unknown and the website is closed.

I wonder how Sävsjö would have been like if they were launched again? They were a premium alternative and a competitor to Kabe. Thus, it can be guessed that the caravans would be very luxurious, unless you have chosen to make it an entry level brand. Maybe that would be something for SoliferPolar in Dorotea to think about?

 1. Morgan
  Okt 06, 2016

  Har du ritat nån egen Sävsjö modell 2016-17 ?

  Reply
  • Johan
   Okt 07, 2016

   Jag har inget på papper, men jag har lite idéer:)

   Reply