Nu är jag hemma i Fritsla igen. Dagen har varit lång och har inneburit mycket förflyttande, men också väntande. Jag ska berätta.

Igår var jag ute med min vän Michael, och hans kompis från Hong-Kong. vi gick till en bar, och jag drack två stora glas öl. Vid 22-tiden var det dags att dra sig hem till hotellet. Mitt flyg gick kl 07:10 på morgonen efter och jag som är tidspessimist behövde gå upp tidigt, närmare bestämt kl 04:00. Jag smög upp för att inte väcka alla i rummet, och smög ut till min hyrbil som stod på gatan. Så här tidigt på morgonen är det lite trafik på vägarna, så det är inte lika viktigt att ligga i rätt fil vid det rätta tillfälle.

IMG_2437

Jag kommer sakna denna lilla Fiat 500. Den var rolig att köra, och att titta på. När jag körde in på Esso vid flygplatsen stannade en exakt likadan bil strax bakom. Det kändes så konstigt, att se en annan Fiat 500 i exakt samma färg. Men senare förstod jag varför. Han som också körde in för att tanka hade också hyrt den hos Europcar, och väl tillbaka vid hyrbilsstationen möttes vi igen. Han var från Lincoln och hade hälsat på sin familj i Birmingham.

Jag har ett tips till er som tänkt hyra en bil vid Birminghams flygplats och sedan får adress till den närliggande Esso-stationen. Postnumret till denna mack, som ligger närmast flygplatsen och rekommenderas av biluthyraren är B92 0EH. Detta tar dig väldigt nära bensinmacken, men min GPS försökte ta mig in till området strax bakom macken. Den förstår förmodligen inte att man måste ta sig till macken via Coventry Road, men en GPS hakar gärna upp sig på en fast rutt, och ger sig inte i första taget. Fråga någon i närheten om du inte hittar till macken.

Ett annat tips gäller återlämnandet av hyrbilen. Kanske ber du om adress till återlämningsstationen i samband med att du hämtar bilen på Birminghams flygplats. I så fall kan jag nämna att min GPS tog mig in på fel ställe. Eftersom området är stort och består av många gator och vägar, så räcker inte ett postnummer för att få en exakt beskrivning. Men flygplatsen har inget husnummer. Därför ska du alltid följa skyltarna mot flygplatsens terminaler. Till slut kommer du se en skylt med ”rental car return”. Följ de skyltarna, lätt som en plätt.

IMG_2434

Första flyget tog mig från Birmingham till München. Här hade jag ca 5 timmars bytestid innan nästa flyg till Göteborg. Jag tycker om att röra på mig så det blev mycket promenerande i transfer-området. Mot slutet slog jag mig dock ner i en av de sköna stolarna i kortänden av hallen. Som passagerare hos Lufthansa kunde jag njuta av gratis kaffe, och en intressant vy.

IMG_2435

Här är jag framme i Göteborg. Efter bussresa till Borås och sedan tåg till Fritsla är jag nu mycket trött. I helgen blir det lite jobb på Borås Husvagnstjänst, men annars lugnt.

Now I’m home in Fritsla again. The day has been long and has meant a lot of moving about, but also waiting. I will tell you.
Yesterday I was out with my friend Michael, and his friend from Hong-Kong. We went to a bar and I drank two large glasses of beer. At 10 pm it was time to go home to the hotel. My flight left at 7:10 am in the morning after and Im a time pessimist so I had to get up early, namely at 4 am. I crept up not to wake everyone in the room, and sneaked out to my car that was on the street. This early in the morning it is little traffic on the roads, so it’s not as important to be in the right lane at the right time.
I will miss this little Fiat 500. It was fun to drive, and to look at. When I drove into the Esso petrol station at the airport, an identical car stopped immediately behind. It felt so strange to see another Fiat 500 in exactly the same color. But later I understood why. The guy who also drove in to refuel also had rented it at Europcar, and at the car rental station we met again. He was from Lincoln and had visited his family in Birmingham.
I have a tip for you if you rent a car at Birmingham Airport and then get the address to the nearby Esso station. The postcode to this petrol station, which is closest to the airport and recommended by the rental company is B92 0EH. This will take you very close to the gas station, but my GPS tried to take me in to the area just behind the station. It probably does not understand that you must get to the station via Coventry Road, but a GPS usually hooks up on a fixed route, and does not give up easily. Ask someone nearby if you cannot find the gas station.
Another tip applies to the return of the rental car. Maybe you ask for the address to the return station when you pick up the car at Birmingham Airport. In that case, I can mention that my GPS took me to the wrong place. Because the area is large and consists of many streets and roads, a postal code is not enough to get an accurate description. But the airport has no house number. Therefore, you should always follow the signs to the airport terminals. Finally, you will see a sign with ”Rental Car Return”. Follow the signs, very easy.
The first flight took me from Birmingham to Munich. There I had about 5 hours of transfer time before the next flight to Gothenburg. I like to move around so there was a lot of walking in the transfer area. Towards the end I sat down, in one of the comfy chairs in the short end of the hall. As passenger of Lufthansa, I could enjoy free coffee, and an interesting view.
After the last flight I landed in Gothenburg. After the bus trip to Borås and then train to Fritsla, I am now very tired. This weekend there will be some work on Borås Caravan service, but otherwise quiet.