Cabby från Kristinehamn fortsätter att vidareutveckla sitt modellprogram till säsongen 2016 och kan erbjuda följande:

-Cabbymetoden 2.0 – överlägsen isolering och ännu starkare kaross
-Slät plåt som standard
-37 olika planlösningar i två serier, Comfort och Caienna
-Smarta lösningar och maximerade ytor i familjevagnen 900 F4F Family
-Sängkomfort och sköna lösningar
-Största och lyxigaste badrummen någonsin i 800 LXT och QXT
-Cabby Family Edition – en fullutrustad vagn till ett otroligt pris

 

Överlägsen isolering – Cabbymetoden 2.0
Med den vidareutvecklade skumtekniken för väggar och tak, Cabbymetoden 2.0, har vi tagit vår redan överlägsna teknik ytterligare några steg framåt. Cabbymetoden 2.0 ger ännu bättre isolering, stadga och ljuddämpning. Tillsammans med ett värmesystem helt anpassat för nordiska vintrar, får man en mycket god boendekomfort året runt. Både de varmaste sommardagarna och när det är som kallast på vintern.

En Cabby byggs för att användas ofta och länge. Väggarna isoleras med polyuretan som har dokumenterat överlägsna åldringsegenskaper. Polyuretan består av isolerande mikroskopiska gasblåsor som har en sluten cellstruktur och är resistenta mot fukt. I konstruktionen finns inga träreglar som kan ruttna och polyuretanprofilerna – Power Lock – låser övergångarna mellan tak, front och vägg utan att skapa köldbryggor och gör husvagnen extremt stark och stadig. Resultatet är en självbärande konstruktion och marknadens vridstyvaste kaross.

Enda nordiska vagnen med slät plåt som standard
Cabbys husvagnar karakteriseras av exklusiv och modern exteriör design med sköna linjer. Helt slät, blank plåt är standard på alla våra vagnar.

37 planlösningar fördelade på två serier. Något för alla smaker
Cabby har ett omfattande modellprogram med 37 olika planlösningar där samtliga finns i två serier, Comfort och Caienna och täcker in de flesta behov och önskemål. Utöver det finns ett omfattande utbud av tillval och slitstarka, moderiktiga tyger för ytterligare möjlighet att sätta personlig prägel på vagnen.

900 F4F Family

900F4F_CA_Victoria_FA_vsang_dinett_dsang
Familjevagnen som är en lyckad vidareutveckling av storsäljaren 800 F3F Family. 900 F4F Family har flera bra lösningar som bland annat en stor skjutdörrsgarderob med torkskåp och en garderob med praktiska hurtsar. Dessutom erbjuder den både det största köket och soffgruppen någonsin och har en planlösning som enkelt möjliggör rumsindelning med hjälp av smart placerade draperier.

Sängkomfort och sköna lösningar
Alla sängar har en tygklädd sänggavel med belysning som ger en varm, ombonad känsla. Tryckavlastande madrasser och tvärställd dubbelsäng (740 QTD/QTF, 800 QXT och 900 QM) med elektrisk, steglös och justerbar rygg är andra praktiska och sköna lösningar för sovrummet.

Badrum med hög standard

800QXT_Xbad_speglar_handf
Alla Cabbys badrum är väl genomtänkta och kännetecknas av högsta kvalitet rakt igenom med mjuka linjer och smakfull design. Senaste tillskottet i badrumsutvecklingen, återfinns i 800 LXT och QXT och är vårt största och lyxigaste någonsin. Med en specialgolvmatta med kakelkänsla, stora speglar, mycket förvaring, förbränningstoalett och dusch, finns inte mycket mer att önska.

Succévagnen Cabby Family Edition – fullutrustad från början till oslagbart pris
Cabby Family Edition 650 F2C är extrautrustad för cirka 25.000 kr med eget tygkoncept, mikro, tv-antenn, cd-spelare, nedfallsskydd i nät, 2 draperier (delade) till etagesäng, nackstöd, svart kakel-vägg i köket och svart frontskiva på kylskåpet. Plus en rejäl prissänkning på ordinarie pris.

 

Cabby from Kristinehamn continues to further develop its model program for the season 2016 and can offer the following:

-Cabby method 2.0 – superior insulation and even stronger bodywork
-Smoth exterior skin as standard
-37 Different layouts in two series, Comfort and Caienna
-Smart solutions and maximized space in the family model 900 F4F Family
-Bed comfort solutions
-Biggest and most luxurious bathrooms ever in the 800 LXT and QXT
-Cabby Family Edition a fully equipped trailer at an incredible price

 

Superior insulation – Cabby method 2.0
With the enhanced foaming technology for walls and ceilings, the Cabby method 2.0, has taken the already superior technology a few more steps forward. Cabby method 2.0 provides even better insulation, stability and silencing. Along with a heating system completely adapted for Nordic winters, you get a very good living comfort year-round. Both the hottest summer days and when it is coldest in the winter.

A Cabby is built to be used often and long. The walls are insulated with polyurethane that has documented superior aging characteristics. Polyurethane consists of insulating microscopic gas bubbles having a closed cell structure and is resistant to moisture. In the construction there are no wooden studs that can rot and polyurethane profiles – Power Lock – locks the transitions between roof, front and wall without creating thermal bridges and makes the caravan extremely strong and steady. The result is a self-supporting structure and the stiffest body.

Only Nordic caravan with smooth exteriör as standard
Cabby caravans are characterized by exclusive and modern exterior design with beautiful lines.
Completely smooth, shiny sheet metal is standard on all the models.

37 floorplans divided into two series. Something for all tastes
Cabby has an extensive model range with 37 different layouts, where all are available in two series, the Comfort and Caienna that cover most needs. In addition there is an extensive range of options and durable, fashionable fabrics for another opportunity to put a personal touch on the caravan.

900 F4F Family
Family layout which is a successful further development of the bestseller 800 F3F Family. 900 F4F Family has several good solutions including a large sliding door wardrobe with a drying cabinet and a wardrobe with practical pedestals. Moreover, it offers both the largest kitchen and the lounge area ever and has a floor plan that allows for easy room division by means of smartly positioned drapes.

Bed Comfort solutions
All beds have a fabric-covered headboard with lighting that gives a warm, cozy feeling.
Pillow top mattresses and transverse double bed (740 QTD / QTF, 800 QXT and 900 QM) with electric adjustment, variable and adjustable back are other practical and comfortable solutions for the bedroom.

Bathroom with high standard
All Cabby bathrooms are well thought out and is characterized by high quality throughout with soft lines and tasteful design. Latest in bathroom trends, found in 800 LXT and QXT and is our largest and most luxurious ever.
With a special floor mat with tile feeling, large mirrors, lots of storage, incineration toilet and shower, there is not much more to be desired.

Successful Cabby Family Edition – fully equipped from the beginning to the unbeatable price
Cabby Family Edition 650 F2C is especially equipped for approximately SEK 25,000 with a private fabric concept, microwave, TV-antenna, CD-player, fallout protection in networks, 2 cloths (shared) to the bunk bed, headrest, black tiled wall in the kitchen and black front plate of the refrigerator . Plus a hefty price reduction on the regular price.