KNAUS TABBERT investerar Euro 13,5 miljoner i sina anläggningar
Möjliggör framtidens trendsättande produktion; Travelino lättviktskonstruktion kommer inte till Caravan Salon som planerat.
Knaus Tabbert GmbH, en av Europas ledande tillverkare av husbilar och husvagnar, investerar totalt 13,5 miljoner Euro i utbyggnad och modernisering av sina anläggningar, varigenom de nödvändiga förutsättningarna för både helt ny produktionsteknik och för trendsättande produkter tillkommer. ”Vi vill vara en föregångare i husvagnsindustrin även i framtiden”, säger Gerd Adamietzki, verkställande direktör för Knaus Tabbert GmbH, som förklarar den höga investeringsbeloppet. I detta sammanhang meddelar tillverkaren meddelade också att presentationen av KNAUS Travelino lättviktshusvagn som var planerad för den här sommaren kommer skjutas upp med cirka nio månader. 
Travelino studie – funktionell och extremt lätt
Travelino_Totale_Heck
Vid förra årets Caravan Salon i Düsseldorf orsakade KnausTabbert GmbH stor uppståndelse med sin
Travelino lättviktsstudie. Vagnens karossteknik bygger på extremt lätta material med bikakekärna. Trots sin klart lägre vikt med dessa material garanteras bättre stabilitet än konventionella sandwichkomponenter. Dessutom koncentrerar sig studiens inre på absolut funktionalitet. Till exempel kan det flexibla toalettrummet förstoras när så erfordras, och vid övrig tid reduceras till en minimal yta. Den glidbara garderoben, som under natten kan skjutas in i tvättrummet, erbjuder samma funktion.
”Travelino representerar vår nya förståelse av lättviktskonstruktion, som från och med nu är förankrad i DNA hos varje enskild produkt”, förklarar Adamietzki. ”Det är också därför det är så viktigt för oss att ta tillräckligt med tid för detta. För oss öppnar detta projekt nya möjligheter när det gäller produktions- och monteringsteknik, som kommer att ha en positiv effekt på kostnaderna och på flexibilitet och kvalitet, och dessutom erbjuda betydande potential i samband med överföringen av dessa fördelar även för andra produkter från vårt företag. Dessa tekniker kommer naturligtvis att ingå i vår fabriksplanering. ”Alla de nya modellerna och hela produktportföljen av KNAUS, TABBERT, WEINSBERG och T@B kommer att presenteras på Caravan Salon i Düsseldorf, hall15 och 16, 29 augusti till och med 6 September 2015.

KNAUS TABBERT Invests Euro 13.5 Million in its Plants
Establishing the framework conditions for trendsetting production; Travelino lightweight-construction caravan not at the Caravan Salon as planned

Knaus Tabbert GmbH, one of Europe’s leading manufacturers of motorhomes and caravans, invests a total of Euro 13.5 million in the expansion and modernization of its plants, thereby establishing the necessary preconditions both for completely new production technologies and for trendsetting products. ”We want to be a trendsetter in the caravaning industry also in the future”, says Gerd Adamietzki, managing director of Knaus Tabbert GmbH, explaining the high investment amount. In this connection the manufacturer also announced that the presentation of the KNAUS Travelino lightweight-construction caravan that was planned for this summer would be postponed by about nine months.

 

Travelino study – functional and extremely light

At last year’s Caravan Salon in Düsseldorf Knaus Tabbert GmbH caused quite a stir with its Travelino lightweight-construction study. The caravan’s body technology is based on extremely light materials with paper honeycomb core. Despite their clearly lower weight these materials ensure better stability than conventional sandwich components. Furthermore, the study’s interior concentrates on absolute functionality. For example, the flexible toilet room can be enlarged when required, and otherwise is reduced to a minimum area. The slidable wardrobe, which during the night can be pushed into the washing room, offers the same functionality.

 

”The Travelino represents our new understanding of lightweight-construction, which as of now is anchored in the DNA of every single product”, explains Adamietzki. ”This also is why it is so important for us to take sufficient time for this. For us this lightweight-construction project opens new possibilities with respect to production and assembly technologies, which will have a positive effect on costs and on flexibility and quality, and in addition offer considerable potentials relating to the transfer of these benefits also to other products of our company. These technologies of course will be included in our plant planning.”

 

All the new models and the complete motorhome, caravan, and camper van product portfolio of the KNAUS, TABBERT, WEINSBERG and T@B brands will be presented at the Caravan Salon in Düsseldorf, halls 15 and 16, from 29 August up to and including 6 September 2015.