Bra däck på bilen är viktigt. Inte mindre viktigt är det till husvagnen eller husbilen. Mobila bostäder väger ton och däcken kan vara avgörande för reseupplevelsen. Det finns en del saker att tänka på.

Inför varje säsong med sitt fritidsfordon är det lämpligt att kontrollera däcken. De ska ha rätt lufttryck, tillräckligt mönsterdjup och vara balanserade. Ett helt nytt däck är både balanserat, har tillräckligt mönsterdjup samt rätt lufttryck. I efterhand som de används så blir slitaget större.

En husvagn rullar i genomsnitt 100-300 mil per år, och en husbil 300-500 mil. Det är därför sällan mönsterdjupet som talar om att det är dags att byta däcken, utan varningstecken såsom torrsprickor och deformationer. Eventuella deformationer, torrsprickor och snedslitage bör kontrolleras innan avfärd.

CP-däck är däck som är specialanpassade för husbilar (Camping pneu). Dessa är förstärkta i sidorna för att tåla hög belastning och ett högt lufttryck. Allmänt kan det sägas att lufttrycket bör vara det som rekommenderas i fordonets instruktionsbok. Däck med för lite luft i slits ut fortare och rullar mindre lätt vilket påverkar bränsleförbrukningen och miljöpåverkan.

Lågprisdäck är billiga i inköp, men kvalitén är oftast därefter. Bättre däck må kosta mer men håller längre. Däckbyte är dessutom inget man gör själv, och däckbyten stup i kvarten äter på plånboken det också.

Ska husvagnen eller husbilen användas vintertid är det mer att ha i åtanke. Personbil, husvagn och lätt lastbil med totalvikt på 3500 kg eller mindre skall ha vinterdäck mellan den 1 december och den 31 mars såvida vinterväglag råder. Om dragbilen har dubbdäck ska även släpet ha det. Tänk på att det är förbjudet med dubbdäck i Polen och Tyskland.

Däck och fälgar finns på bland annat Däckia och Vianor, samt även på webbutiker som t ex Svenska Gummihuset och Däck365.se.

Tires for caravans & motorhomes

Good tires on the car is important. No less important is it to the caravan or motorhome. Mobile homes weighs tons and the tires could be crucial for the experience of the trip. There are some things consider when taking the vehicle on the road.

Before each season with the recreational vehicle, it is advisable to check the tires. They should have the right air pressure, sufficient tread depth and be balanced. Brand new tires are both balanced, have sufficient tread depth and correct tire pressure. As they are used the wear gets greater.

A caravan rolls on average around 600-2000 miles per year, and a motorhome 2000-3000 miles. It is therefore rare that tread depth that tells you that it is time to replace the tires, but instead warning signs such as cracks and deformations. Any deformation, cracks and oblique wear should be checked before departure.

CP tires are tires that are specially adapted for mobile homes (Camping Pneu). These are reinforced in the sides to withstand high loads and high air pressure. Generally it can be said that the air pressure should be as recommended in the user manual of the vehicle. Tires with too little air in them wear out faster and roll less easily, which affects fuel consumption and environmental impact.

Budget tires are cheap to buy, but the quality is usually much worse. Better tires may cost more but last longer. Change of tires is furthermore nothing to do yourself, and tire changes every five minutes is eating on the wallet too.

If the caravan or motorhome is used during the winter, it is more to have in mind. Passenger cars, caravans and light trucks with a total weight of 3500 kg or less must have winter tires between 1 December and 31 March in Sweden, unless winter conditions prevail. If the towing vehicle has studded tires then the trailer has to have it too. Remember that it is forbidden with studded tires in Poland and Germany.

Tires and rims are available on companies including Däckia and Vianor, and also at online stores such as Svenska Gummihuset and Däck365.se.