Home-Car (B)

Posted on


1979 valde tre medarbetare på Chateau att starta egen tillverkning av husvagnar med märkesnamnet Home-Car. Fabriken låg i Belgiska Maasmechelen. 1981 togs produktionen över av Chateau. Modellserier genom tiderna är bland annat Racer, Rally och Eureka. 1992 bildas Tirus Caravan & Leisure Group där Home-Car ingår. 2005 lanseras Home-car husbilar som tillverkas i en egen fabrik i Lommel. Den största husvagnsmodellen Racer 65 KFU med barnkammare kännetecknades av att kosta endast 199 000 SEK i Sverige, den enda stora boggivagnen med den prislappen.

I november 2007 går Tirus Group i konkurs. Husbilsproduktionen säljs till Mobil Partner BVBA som fortsätter tillverkningen, som låg på ca 1000 enheter per år. Tillverkningen låg fortfarande i Belgien och export skedde till England, Frankrike, Holland, Tyskland och Belgien. Även i Norden där agent var Camping Nordic A/S, under ägo av Christian Jörgensen. i Husvagnarna byggs vidare av Kip i Hoogeveen, men då namnrättigheterna för märket saknades bytte vagnarna namn till Homestar. Dessa lanseras hösten 2008 som modellerna 40 ATF, 43 AMF, 43 TMF, 45 FHU, 45 UHF, 48 DE och 48 KMU. Hösten 2009 lanseras även 49 KMF med barnkammare.

Hösten 2010 går Kip i konkurs igen och tillverkningen av Homestar läggs ned. I april 2011 går även Mobil Partner i konkurs och tillverkningen av husbilarna avslutas.

In 1979, three employees at brand Chateau started their own production of caravans with brand name Home-Car. The factory was located in Maasmechelen in Belgium. In 1981 production was taken over by Chateau. Model names through time are for example Racer, Rally and Eureka. In 1992 Tirus Caravan & Leisure Group was formed, with Home-Car included. In 2005 Home-car launched motorhomes manufactured in their own factory in Lommel. The biggest caravan model was the Racer 65 KFU with bunks, and it was characterized by only costing 199 000 SEK in Sweden, the only twin axled caravan with that price tag.

In November 2007 Tirus Group falls into bankruptcy. Motorhome production is sold to the company Mobile Partner BVBA who continue production, which stood at about 1,000 units per year. The production was still in Belgium and exports were made to England, France, Holland, Germany and Belgium. Even in the Nordic countries where the agent was Camping Nordic A / S, under the ownership of Christian Jörgensen. Caravans are being built on by Kip in Hoogeveen, but the name-rights for the brand were missing som the name of the caravans changed to Homestar. These were launched in autumn 2008 in models 40 ATF, 43 AMF, 43 TMF, 45 FHU, 45 UHF, 48 DE and 48 KMU. In autumn 2009 the 49 KMF with bunks was introduced.

In the autumn of 2010 Kip went bankrupt again and manufacture of Homestar shut down. In April 2011, Mobile Partner also is bankrupt and manufacturing of motorhomes is terminated.

Pino (TR)

Posted on


Pino Caravan grundades 2009 i Turkiet av musikern och industridesignern Faruk Karatan. Hans familj hade önskemål om en liten, smidig husvagn till ett bra pris, men hittade inget passande på marknaden. Han satte sig vid ritbordet och började designa en vagn som skulle uppfylla de mest prioriterade kraven: Snygg design, robusthet, hög komfort, strömlinjeformad, terrängduglig och ekonomisk. Man hämtade inspiration från båtindustrin, och tog hjälp av ingenjörer och experter från båtindustrin för att uppnå maximal livslängd och täthet. Faruk granskade husvagnstillverkare i hela världen för att hämta inspiration och välja de funktioner som skulle passa hans egna. Vid val av komponenter valdes erkända och globala fabrikat som AL-KO, Fiamma och Truma. 2013 lanserades märket i europeiska länder, bland annat Nederländerna. Pino finns även i England och importeras av Pino Caravans UK under ledning av Christopher Richardson, Catrina Petrie och Gordon Petrie. Minsta modellen är PI2010 med två bäddplatser, kylbox, porta potti och ett litet kök. Pino 340 har totalvikten 700 kg och 3 bäddplatser, en fast dubbelbädd och bäddbar sittgrupp. Modellen 400 har en totalvikt på 890 kg och 4 bäddplatser. Pino 450 är en förlängd version av 400 med samma karossform och vikt på ca 1000 kg. Samtliga modeller har chassie från AL-KO.

Pino Caravan was founded in 2009 in Turkey by musician and industrial designer Faruk Karatan. His family had requested a small, sleek caravan at a great price, but found nothing suitable on the market. He sat down at the drawing board and began designing a van that met the highest priority requirements: Stylish design, robustness, high comfort, streamlined, off-road capable and economical. They drew inspiration from the boating industry, and took the help of engineers and experts from the boating industry to achieve maximum durability and density. Faruk examined the caravan manufacturers of the world to find inspiration and choose the features that would suit his own. In selecting the components he choose recognized global brands such as AL-KO, Fiamma and Truma. 2013 the brand was launched in European countries, including the Netherlands. Pino is also available in England and imported by Pino Caravans UK under the direction of Christopher Richardson, Catrina and Gordon Petrie Petrie. The smallest model is PI2010 with two beds, cool box, Porta Potti and a small kitchen. Pino 340 has total weight 700 kg 3 beds, a fixed double bed and seating area. The model 400 has a total weight of 890 kg and 4 beds. Pino 450 is an extended version of the 400 with the same body shape and weight of about 1000 kg. All models have chassis AL-KO.

Weinsberg får sin egna produktchef

Posted on

Tyska koncernen KnausTabbert i Jandelsbrunn byggs upp av fyra starka varumärken på husvagnar, Knaus, Tabbert, Weinsberg och T@B. Weinsberg är ett instegsmärke som tillägnas den yngre generationen, i synnerhet barnfamiljer. Varje märke i koncernen har kontinuerligt förfinats för att möta den specifika målgruppens krav och önskemål. För att ytterligare fokusera varje märke, och därmed skapa variation, sker nu en förändring i ledningen.

38-årige Florian Hopp är en erfaren designer som nu intar positionen som produktansvarig för märket Weinsberg. Hopp får därmed det ärofyllda uppdraget att ge Weinsberg en ännu tydligare position på marknaden, med konkurrenskraftiga produkter. Tidigare produktchef Swen Dluzak lägger hela sin fokus på att vidareutveckla kärnmärket Knaus.

Weinsberg gets its own product manager

KnausTabbert in Jandelsbrunn builds four strong brands makes caravans, Knaus, Tabbert, Weinsberg and T@B. Weinsberg is an entry-level brand that is dedicated to the younger generation, especially families with children. Every brand in the Group has been continually refined to meet the specific target group’s demands and requirements. To further focus each brand, and create variety, there is now a change in management.
38-year-old Florian Hope is an experienced designer who now occupies the position of product manager for the brand Weinsberg. He get the prestigious assignment to provide Weinsberg an even clearer position in the market, with competitive products. Previous Product Manager Swen Dluzak put all his focus on further developing the core brand Knaus.