För er som följt denna blogg sedan starten under tidigt 2012 vet ni att jag jobbat på Borås Husvagnstjänst sedan dess. Närmare bestämt så var 9 maj 2012 min första arbetsdag. Det är snart 3 år sedan. Oavsett om ni redan visste det eller inte kan det passa bra med en liten sammanfattning av företaget och vad vi erbjuder.


Jag hyr vagn 1 den 20 april 2012, ca 3 veckor innan jag börjar jobba för företaget.

Allt började sommaren 2007 då Anders Bengtsson från Fritsla köpte en husvagn för billig peng och sålde den vidare framgångsrikt, med förtjänst. Sommaren därpå lockade husvagnslivet igen och en Kabe Briljant DL från 1980 inköptes. Efter säsongens slut var det kanske ett alternativ att sälja den med, men då dök tanken upp: Varför inte hyra ut den?

Sagt och gjort, sensommaren 2008 hämtades vagnen i Fritsla av den allra första kunden, som bodde i vagnen i över 4 år innan den hämtades tillbaka. Det var därmed en mycket bra start och i november 2009 registrerades bolaget Borås Husvagnstjänst.


Den första uthyrningsvagnen hämtas hem från Mölndal efter över 4 års uthyrning.

Genom åren har vagnparken växt och förfinats. Från att ha börjat med en 80-talsvagn har vi nu allt från äldre budgetvagnar till helt nya vagnar av märket Hobby. Samtliga hyres ut med gasol, extrabackspeglar och komplett invändig utrustning för en behaglig husvagnsupplevelse. Vagnarna är indelade i 4 kategorier: Kabe 80, Kabe 90, Ny Hobby samt Premium. Snart kommer även kategorin Kabe 00 tillkomma, med Kabe-vagnar från perioden 2000-2010.


Vi var på plats i Sälen och öppet spår inför Vasaloppet. Här syns ett av de senaste nyförvärven, en Kabe Smaragd XL King Size 2003.


Premium-segmentet består av en Hobby Premium 560 UL från 2013. Den står nu hos en familj i Stockholm då de har skador på huset.

Våra kunder är både från Sverige men även länder som t ex Norge, Finnland, Danmark och Tyskland. Under högsäsong är vanlig husvagnscamping oftast förekommande, men en stor del av våra kunder använder husvagnen i jobbet eller till olika evenemang. Även försäkringsskador på hus är en vanlig orsak till att man väljer att bo i husvagn under en period. Vi är störst i hela landet på uthyrning av husvagnar till privatpersoner.

För mer information och priser, vänligen besök www.hyrhusvagnar.se. Med detta hoppas jag att ni som läser detta kan komma att bli kunder hos oss i framtiden.

Borås Caravan Service!

For those of you who have followed this blog since its inception in the early 2012 you know that I’ve worked on Borås Caravan Service since then. Specifically, it was May 9, 2012 that was my first working day. It is almost 3 years ago. Whether you already knew it or not, it may be good time with a small summary of the company and what we offer.

I rented caravan nr 1 on April 20th 2012, about 3 weeks before I start working for the company.

It all began in the summer of 2007 when Anders Bengtsson from Fritsla bought a caravan at a good price and sold it successfully, for a profit. The next summer caravanning attracted again and a Kabe Brilliant DL 1980 was purchased. At the end of the season it was perhaps an option to sell it, but then popped up the idea: Why not rent it out?

Said and done, In late summer of 2008 the caravan was picked up in Fritsla by the very first customer, who lived in it for over 4 years before it was taken back. It was therefore a very good start and in November 2009 the company Borås Caravan Service was registered.

Through the years, the fleet has grown and been refined. Having started with an older model we now have everything from used budget optionss to brand new caravans of the brand Hobby. All are rented out with gas, towing mirrors and complete interior equipment for a comfortable caravan experience. The caravans are divided into four categories: Kabe 80, Kabe 90, New Hobbies and Premium. Soon the category Kabe 00 is to come, with Kabe-trailers from the period 2000-2010.

We were on location in Sälen and open track for Vasaloppet. In the photo is one of the latest acquisitions, a Kabe Smaragd XL Kingsize 2003.

The Premium segment consists of a Hobby Premium 560 UL from 2013. It now stands outside a house in Stockholm owned by a family with water damage on the house.

Our customers are mostly from Sweden but also countries such as Norway, Finland, Denmark and Germany.

During peak season, the usual caravan camping most common, but a large part of our customers use the caravan for work or to various events. Even insurance housing damage is a common reason for choosing to stay in a caravan for a while. We are the largest in the country when it comes to rentals of caravans for individuals.

For more information and prices, please visit www.hyrhusvagnar.se. With this, I hope that those of you reading this may become clients of us in the future.