Kabe Classic (2012-)

Posted on


Ett av de första inläggen jag gjorde på den här bloggen handlade om Kabe Classic, som då hade presenterats ganska nyligen. Inlägget kan läsas här. Detta var i februari 2012, och sedan dess har Kabes instegsserie fått sin egna lilla historia.

Kabe har flera gånger genom sin historia experimenterat fram instegsvänliga modeller. Det började på tidit 70-tal med Engelska vagnar (bland annat av märket Lynton) som komplement till de svenskbyggda. 1987 köptes en hel brittisk husvagnsfabrik i form av Fleetwood, vars serie Crystal fick utgöra basen för Kabes nya instegsserie med samma modellnamn. 1992 var sista året Kabe Crystal byggdes, och istället tog Stjärnserien vid. 1993 visades Orion 550 (baserad på Smaragd i Ädelstensserien) som första modell i Stärnserien. Denna följdes upp av Komet 370 (baserad på Topas), Sirius 500 (baserad på Briljant), Tellus (baserad på Safir) samt Apollo som var sin egen storlek. Senare tillkom Pollux 522, men kort därefter byttes Stjärnserien ut mot Euroligt Karisma som byggdes ända fram till och med 2001. Sedan dess ekade hålet efter en instegsserie tomt, fram till 2012.

På 2012 års Kabe-vagnar var en märkbar nyhet det grå mittpartiet på samtliga modeller. De första modellerna ur Classic-serien fick detta utseende. De första planlösningarna som fanns som Classic var 470 XL, 520 XL, 560 GLE och 590 GLE. Först kunde man endast få den som fullbredd King Size men senare tillkom standardbredd som alternativ.


Classic 520

När 2013 års vagnar presenterades gjorde Kabe om sin kaross. Dock så fick Classic behålla bakpartiet övriga serien hade 2010-2012. I December 2012, kunde man också presentera Classic 660 GDL som största modell i serien, med Adria Alpina 663 UK som förebild. På 2014 års vagnar skedde endast detaljförändringar, bland annat så fick Classic-serien lika ovanskåp som övriga serier, dock med andra handtag.


Classic 660

Till säsongen 2015 försvann 590 GLE medan 660 GDL nu kunde fås i två varianter, den ena med djupare hygienutrymme.

One of the first posts I made on this blog was about Kabes entry level range Classic, which had been presented fairly recently then. The post can be read here. This was in February 2012, and since then Kabe’s entry-level series got its own little story.

Kabe has several times through its history tried to make entry level caravans. It started in the early 70s with English caravans (including the brand Lynton) as a complement to the Swedish-built vans. 1987 was the year when Kabe bought british brand Fleetwood, whose series Crystal got to form the basis for Kabe’s new entry-level series with the same model name. 1992 was the last year Kabe Crystal was built, and instead the Star Series (Stjärnserien) took over. It started in 1993 with the Orion 550 (based on the Smaragd in the Gemstone series) as the first model in the Star series. This was followed up by Komet 370 (based on Topas), Sirius 500 (based on Brilliant), Tellus (based on Safir) and Apollo which was a ground up model. Later came Pollux 522, but shortly afterwards the Star series exchanged was replaced by the Euroliht Karisma that was built right up until 2001. Since then Kabe did not have an entry level range until 2012

The 2012 Kabe caravans had a notable new gray middle portion on all models. The first models from the Classic Series got this look. The first floor plans that existed as the Classic was 470 XL, 520 XL, 560 GLE and 590 GLE. First, you could only get them with full width (250 cm) but later also in standard width (230 cm).

When the 2013 models were presented Kabe redesigned the exterior. However, the Classic retain the rear end that the other ranges had 2010-2012. In December 2012, one could also present the Classic 660 GDL as the largest model in the series, with the Adria Alpina 663 UK as inspiration. In 2014 there were only detail changes including that the Classic series got overhead lockers just like the other series, only with other door handles.

For the season 2015 the 590 GLE disappeared while 660 GDL was now available in two versions, one with deeper washroom.

Polar 560 LB 2015

Posted on


Gott nytt år!!! Nu är det 2015 och i år kommer 2016 års husvagnsmodeller att visas. Här är en bild från Noliamässan i somras. Nu när det är mörkt och kallt ute känns detta avlägset, men visst längtar man till sommaren igen.

Happy new year !!! Now it’s 2015 and this year, 2016 caravan models will appear. Here is a picture from the Nolia fair in Piteå last summer. Now that it is dark and cold outside this feels remote, but I certainly long for summer again.