Knaus Tabbert GmbH: CMT-mässan en succé

Posted on


CMT-mässan i Stuttgart är till enda. 9 dagar av nyheter, inspiration och reslust ska sammanfattas och hos Tysklands ledande fabrikant Knaus Tabbert Group med säte I Jandelsbrunn noterades endast positiva resultat. Försäljningen har sedan förra årets upplaga ökat med 18 procent. Husbilsförsäljningen ökade med 12 procent, och nya modeller som VanSation Ti och Vansation i samt campermodellen BoxLife har visat sig blivit framgångsrika.

I år tog koncernen en hel utställningshall i anspråk, för de fyra varumärkena Knaus, Tabbert, T@B och Weinsberg. 3800 kvadratmeter med 100 fordon blev till en hel värld av inspirerande produkter, något för alla smaker och behov. Uppstickande fordon på husvagnssidan var lättviktsstudien Travelino och premiumvagnen Eurostar, som baseras på designstudien Caravisio. En ny storlek är Eurostar 650 ES med långbäddar. De nya uppstickarna kommer sätta standard för många spännande modellnyheter de kommande åren.

Knaus Tabbert GmbH: CMT Fair a success

The CMT fair in Stuttgart is ended. 9 days of news, inspiration and desire to travel will be summarized and among Germany’s leading manufacturers Knaus Tabbert Group based in Jandelsbrunn noted only positive results. Sales has increased since last year’s fair by 18 percent. Motorhome Sales increased by 12 percent, and new models VanSation Ti and Vansation and campervan model BoxLife has proven to become successful.
This year, the company acquired a whole fair hall for the four brands Knaus, Tabbert, T@B and Weinsberg. 3800 square meters with 100 vehicles turned into an entire world of inspirational products, something for all tastes and needs. New and exciting vehicles on the caravan side was the lightweight study Travelino and premium range Eurostar, which is based on the design-study Caravisio. A new model is the Eurostar 650 ES with single beds. The new models will set the standard for many exciting model news in the coming years.

Tabbert Vivaldi prisad för säkerhet

Posted onVarje år sedan 1999 delar Deutsche Camping Club (DCC) ur pris för speciellt välgjort säkerhetsarbete på husvagnar, alltid i samband med CMT-mässan i Stuttgart. I år var det Tabbert Vivaldi som fick ta emot utmärkelsen. Motiveringen var att Tabbert Vivaldi i egenskap av premiumvagn är rikligt och exklusivt utrustad för en komplett mobil upplevelse, men också med ett genomgående säkerhetstänk. Alko Trailer Control (ATC) är såklart standard och så även friktionsdrag. Varje Tabbertkund, nyböjare som veteran har säkerheten och friheten på sin sida. En Tabbert är verkligen livskvalité.

Tabbert Vivaldi 2015 finns i följande 9 modeller:

460 E
480 TD
550 E 2,3
550 E 2,5
560 E
560 TD
560 TDL
655 UEB
655 UDB

Tabbert Vivaldi received award for safety
Every year since 1999 the Deutsche Camping Club (DCC) awards a price for especially well safety work on caravans, always in connection with the CMT fair in Stuttgart. This year it was the Tabbert Vivaldi that received the award. The motivation was that Vivaldi as a premium caravan is plentiful and exclusively equipped for a complete mobile experience, but also with a through-safety approach. Alko Trailer Control (ATC) is of course standard and so also the friction draft. Each Tabbert customer, beginner or veteran has the security and freedom on their side. A Tabbert is really quality of life.

Tabbert Vivaldi 2015 is available in the nine models listed above

Caravelair Husvagnar på Caravan Stockholm?

Posted on

Caravelair är ett Franskt husvagnsmärke som skapades i början av 60-talet, av flygplanstillverkaren Sud Aviation. Det finns få vagnar av detta märke i Sverige, och det är många år sedan dessa vagnar importerades hit, ja till och med decennier, om ingen vet annat?

Nu står det dock på webbsidan till mässan Caravan Stockholm att Caravelair ska medverka. Logotypen finns i alla fall med bland representerad varumärken. Är det någon som vet mer? Vem står bakom importen?

Caravelair caravans at Stockholm fair?

Caravelair is a French caravan brand that was created in the early 60s, by the aircraft manufacturer Sud Aviation. There are few caravans of this brand in Sweden, and it is many years since these vans were imported here, maybe even decades, if no one else knows?

Now, however, it is shown on the website of the fair Caravan Stockholm that Caravelair will be involved. The logo is in all cases among the represented brands. Does anyone know more? Who is behind the importation?

SMV 520 1977

Posted on


Förra helgen när jag svängde förbi Car-A-Part International SMV-verkstad i Vittsjö stod denna utanför. Det är en SMV 520 från 1977. Det var det sista året som vagnarna hade utbuktande sidor. Från och med 1978 var sidorna raka med kulhamrad plåt.

Last weekend when I swung by at the SMW workshop Car-A-Part International in Vittsjö this caravan stood outside. It is an SMV 520 from 1977. That was the last year that the caravans had bulging sides. From 1978, the sides were straight, with beaten sheet metal.

Hela Skåneresan

Posted on

Nyligen blev jag inbjuden av en vän tillika bloggföljare till en fest i Staffanstorp i Skåne. På grund av brist på sovplatser fick jag förfrågan om jag kunde ta en husvagn med, och det fick bli Knausen. Känslan att koppla på sin enda bostad på bilen och ge sig ut på vägarna är mycket tillfredsställande. Väl framme vid destinationen har man trots det samma vagn, samma inredning och alla sina ägodelar med sig.

Först fick jag dock göra lite förberedelser dagen innan…


Vinterdäck är en nödvändighet nu, och då är det tur att jag bor på en gård full med husvagnar. Vinterdäcken från en Kabe Smaragd XLE 1991 hade samma dimension och antal hjulbultar. När ett däck plockats bor från vagnen hölls den upp med pallbockar medan domkraften flyttades till Knausen, som då fick vinterdäcket istället. Det är tur att man kör enkelaxlat.


Jag förhöjde upplevelsen med godis och musik i gammal stereo.


Efter mycket slit såg handen ut så här.


De var tur att jag bytte däck dagen innan, då kunde jag i lugn och ro fixa det sista innan avfärd.


Ready to go!

Resan gick via riksväg 41, E6:an, väg 103 och 108. Vädret var riktigt fint, klarblå himmel och torr väg. Resan till Staffanstorp tog ca 3,5 timmar, men det hade gått fortare om jag inte tittat för mycket på hastighetsmätaren i bilen. Den visar lite för mycket så trots en hastighetsgräns på 80 km/h så höll jag högst 75 km/h innan jag började snegla på GPS:ens angivna hastighet. Den är mer exakt.


Här är jag framme. Jag fick ställa upp vagnen utanför en Folkvagnsverkstad.


Att ha sin egna Knaus, som annars står på en tomt i Fritsla, ståendes på främmande mark med en annan utsikt från fönstret, det är spännande det.

Mellan kl 17 och 23 varade festen, och det var väldigt skönt att gå och lägga sig. Morgonen efter var lugn och eftersom jag hade eget färdsätt valde jag själv när jag skulle åka.


Här tankar jag på Shell i Åstorp. Jag har kört in på bensinmack med husvagn förr, men då med sällskap. Det är faktiskt lite nervöst, för när man väl ska ut gäller det att hålla koll på både bilar och människor som springer omkring.


På vägen hem åkte jag förbi Vittsjö, där det ligger en SMV-verkstad. Det är företaget Car-A-Part International som specialiserar sig på reparationer och renovering enbart av SMV-vagnar. Företaget drivs av familjen Ingelse som är från Holland och brinner för det svenska ”ägget”.

På väg igen, ute på E6:an när jag närmade mig Varberg kunde man se snö längs med vägen. Senare på riksväg 41 var det snöslask mitt på vägen, så det gällde att inte hamna för långt ut med husvagnen. Allt gick dock bra, och väl framme i Fritsla var det skönt att fälla ned stödbenen, koppla in elen och sova gott. Detta är underbart.

The whole Skåne trip

Recently, I was invited by a friend who is also a blog follower to a party in Staffanstorp in Skåne, in south Sweden. Due to lack of beds I was asked if I could take a caravan, and I choose my Knaus. The feeling when you take your only home on the road is very satisfactory.

First however, I had to do a little preparation the day before …

Winter tires are a necessity now, and it’s lucky that I live on a yard full of caravans. Winter tires from a Kabe Smaragd XLE 1991 had the same dimension and number of bolts. When a tire was taken from the caravan it was held up with jack stands while the jack was moved to the Knaus, which then got winter tires instead. It is fortunate that it is on a single-axis. I enhanced the experience with sweets and music from the old stereo.

I felt lucky that I changed tires the day before, then I could do things more relaxed before departure.

The trip went via Highway 41, the E6, road 103 and 108. The weather was really nice, clear blue skies and dry road. The trip to Staffanstorp took about 3.5 hours, but it had been quicker if I had not looked too closely at the speedometer in the car. It shows a little too much so despite a speed limit of 80 km/ h, I held no more than 75 km/ h before I started to glance at the GPS indicated speed. It is more accurate.

I set up the caravan outside a VW workshop.
To have the caravan, which otherwise stands on a plot in Fritsla, standing on foreign ground with a different view from the window, feels very special
.
Between 5 and 11 pm the party lasted, and it was very nice to go to bed. Next morning was calm and since I had a private means of travel, I chose myself when I would go.

I made a fuel stop at Shell in Åstorp. I have driven into a gas station with a caravan before, but with company. It’s actually a little nervous, because once you’re going you have to keep track of both cars and people running around.

On the way home I passed Vittsjö, where there is an SMV workshop. It is the company Car-A-Part International, which specializes in repairs and renovations only of SMV caravans. The company is run by the Ingelse family who is from Holland and is passionate about the Swedish ’egg’.

On the way back, out on the E6 when I approached Varberg I could see snow along the road. Later on Highway 41 there was slush in the middle of the road, so it was important not to go to lose to the edge with the caravan. Everything went well, and having arrived in Fritsla it was nice to trap the outriggers, plug in the electricity and sleep well. This is wonderful.

Med min Knaus på vägen!

Posted on


I helgen har jag besökt Skåne med min Knaus. Det var en häftig känsla att dra iväg med sitt enda hem 26 mil hemifrån, och övernatta utanför en bilverkstad. Inom kort blir det en längre uppdatering, här är en bild från tankstoppet i Åstorp på vägen hem.

With my Knaus on the road

This weekend I visited the south Swedish county Skåne with my Knaus. It was an amazing feeling to pull away with my only home 260 kilometers from home, and spend the night outside a garage. Shortly, it will be a longer update, here’s a picture from the fuel stop in Åstorp on the way home.

Solifer Goldie 580 1997!

Posted on


Den här bilden blev jag sjukt nöjd med. Idag hade Husvagnscenter i Valbo extra helgöppet, likaså imorgon söndag. Där stod denna Solifer Goldie 580, årsmodell 1997. Goldie-serien lanserades 1995 då Solifer firande 30 år av husvagnstillverkning. Sista modellåret var 2001. Värt att nämna är att Goldie-serien var den sista vagnen från Solifer att ha Primus värmepanna. Det var till stor del därför som modellen försvann och senare modeller fick Alde-panna.

I am very pleased with this photo. Today dealer Husvagnsenter in Valbo had a extra weekend opening, likewise tomorrow Sunday. There was this Solifer Goldie 580, model year 1997. The Goldie range was launched in 1995 when Solifer celebrated 30 years of caravan manufacturing. The last model year was 2001. It is worth mentioning that the Goldie range was the last caravan from Solifer that had a heater from Primus. It was largely therefore the model disappeared. Later models all have Alde heating.