NEC Caravan Show 2014: Bailey Husvagnar

Posted on

Uppdateringar från mässor överlappar varandra, men bara för ett tag. På NEC Motorhome & Caravan Show förra helgen fångades de brittiska märkena på bild tillsammans med mest kontinentala märken. De kännetecknas av att de har dörren på höger sida, vilket är fel för engelsmännen. Undantaget är Adria som har en gedigen och långvarig närvaro på den brittiska marknaden. Här sitter dörren på vänster sida och framrutan är tredelad, som det ska vara här.


Bailey är en av de största och äldsta producenterna. Verksamheten grundades i Bristol 1948 av Michael Bailey. Här är modellen Unicorn Vigo.


Unicorn Barcelona är en boggievagn. Likt många andra modeller har den hygienutrymme över hela vagnens bredd samt en rejäl dubbelsäng.


Unicorn Cadiz är 5,68 meter lång inuti och har två enkelbäddar samt vagnsbrett hygienutrymme.


Sängarna ser så otroligt mysiga ut.


Mysigt är också rätt ord för sittgruppen, med det stora panoramafönstret. Det är lustigt att engelsmännen sällan vill ha ett rejält bord mellan sofforna.


Cartagena är en av de största modellerna i Unocorn-serien. Invändiga längden är 6,38 meter.


Racingvagn?


Den lättaste och mest instegsvänliga serien heter Bailey Pursuit och den lanserades förra året. Här är största modellen 560-5.

NEC Caravan Show 2014: Bailey Caravans

Updates from fairs overlap, but only for a while. At the NEC Motorhome & Caravan Show last weekend I captured the British brands along with many continental brands. They are characterized by having the door on the right, which is wrong for the Englishmen. The exception is Adria who has a solid and long-standing presence on the UK market. Here is the door on the left side and the front window is in three sections, as it should be here.

Bailey is one of the largest and oldest producers. The business was founded in Bristol in 1948 by Michael Bailey. Above is the model Unicorn Vigo and the Unicorn Barcelona with twin axle. Like many other models, It has the washroom across the width of the trailer and a hefty double.

The Unicorn Cadiz is 5.68 meters long inside and has two single beds and wide end washroom.
The beds look so amazingly cozy. Cozy is the right word for the lounge too, with the large panoramic window. It’s funny that the British rarely want a real table between the sofas.

Unicorn Cartagena is one of the largest models in the Unicorn series. Inside length is 6.38 meters.
The light weight entry level range from Bailey is the Pursuit that was launched last year. Above is the largest model 565-5.

Caravan Salon 2014: Adria och Sun Living husbilar

Posted on

Äntligen är det dags att fortsätta uppdaterandet från Düsseldorf och Caravan Salon från tidigare i år. Här är så ett urval av modeller från Adria och instegsmärket Sun Living.


Matrix Axess marknadsförs som en instegsvänlig halvintegrerad modellserie. Detta är den minsta modellen 590 SG. Modeller finns upp till 750-storleken.


Matrix Plus 670 SBC.


En annan halvintegrerad Adria-serie är Coral, här i Plus S 690 SC.


Serien baseras på det nya chassiet från Fiat.


Sonic är den helintegrerade serien som finns i tre utföranden, Axess, Plus och Supreme. Detta är en Sonic Plus 600 SL.


Sun Living är Adrias instegsmärke, och de bygger även vans i serien Flexo. Den finns med antingen långbäddar eller tvärställd dubbelbädd.


Utöver Van-serien Flexo finns tre husbilsserier inom Sun Living, med namnen Lido Halvintegrerad, Lido Crossover och Lido Alkov. Här är Lido Crossover M46 SP.

Caravan Salon 2014: Adria and Sun Living motorhomes

Finally it’s time to continue updating from the Caravan Salon in Düsseldorf earlier this year. Here are so a selection of models from Adria and entry level brand Sun Living.

Matrix Axess is marketed as an entry-friendly semi-integrated range. Above is the smallest model 590 SG. Models are available up to 750 size.

Another half-integral Adria-series is the Coral, here as Plus S 690 SC. This model is based on the new chassis from Fiat.
Sonic is the semi-integrated series available in three versions, Axess, Plus and Supreme. Above is a Sonic Plus 600 SL.

Sun Living is Adria’s entry-level brand, and also builds vans in the series Flexo. It is available with either single beds or transverse double bed.

In addition to the Van Series, there are three other series in the Sun Living lineup, named Lido Semi Integrated, Lido Crossover and Lido alcove. Here’s Lido Crossover M46 SP.

Fritidsmetropolen i Umeå ny återförsäljare av Bürstner husbilar

Posted on


Mobile Living Group är glada att hälsa Fritidsmetropolen välkomna som återförsäljare för Bürstner. Fritids Metropolen började sälja Bürstner i september och kunderna har visat ett stort intresse för produkterna.

”-Med sin placering i Umeå stärker detta vår närvaro i norra Sverige. Vi är glada kunna erbjuda denna ökade tillgänglighet till våra kunder”, säger Jörgen Fornander, Försäljningschef för Mobile Living Group.

Fritidsmetropolen är Norrlands största husvagn- och husbilsanläggning. Fastigheten är totalt 17 500m2 stor varav 4.000m2 ligger under tak. Fritidsmetropolen är en helhetsanläggning med verkstad och skadecenter för både plåt- och plastreparationer. Som medlem i HRF- Husvagnsbranschens riksförbund, uppfyller de höga krav både inom etik, arbetssätt och företagsstruktur.

”-Vi valde Bürstner för deras mycket kraftfulla, konkurrenskraftiga samt breda utbud av husbilar. Vi anser att vi nu har ett av Norrlands absolut bästa urval av husbilar i kombination med våra övriga fabrikat. Vi ser med mycket stor tillförlit fram emot att ta ökande marknadsandelar med Bürstner på vårt distrikt!“, säger Patrik Lindgren, VD för Fritidsmetropolen.

Fritidsmetropolen in Umeå new retailer for Bürstner motorhomes

Mobile Living Group is pleased to welcome dealer Fritidsmetropolen as retailer for Bürstner. Fritidsmetropolen started selling Bürstner in September, and customers have shown a great interest in the products.

”-With Its location in the city Umeå this strengthens our presence in northern Sweden. We are pleased to offer this increased accessibility to our customers, ”said Jörgen Fornander, Sales Manager for Mobile Living Group.

Fritidsmetropolen is Norrland’s largest caravan facility. The property is a total of 17 500m2 large 4.000m2 of which is under cover. Fritidsmetropolen is a complete plant with engineering and restoration center for both metal and plastic repairs. As a member of HRF- Caravan Industry Federation, they meet the high standards both in ethics, practices and corporate structure.

”We chose Bürstner for their very powerful, competitive and broad range of motorhomes., We believe we now have one of Norrland´s absolute best selection of motorhomes in combination with our other brands. We look with great reli forward to increasing market with Bürstner in our district ”, says Patrik Lindgren, CEO of Fritidsmetropolen.

NEC Caravan Show 2014: Blandat från mässan

Posted on

Igår kl 14:00 landade ett något försenat Lufthansa-plan på Landvetter Flygplats. Det var skönt att vara tillbaka på Svensk mark, men upplevelserna från helgens Englandstripp går inte att bara se förbi. Vilket äventyr det varit, med både positiva och negativa upplevelser.


Första dagen på mässan, alltså i lördags parkerade jag på East Car Park nr 5 precis som förra året. Visst kände man igen sig.


De tre enorma bokstäverna som bilar förkortningen NEC minns jag inte från förra året.


Vi inleder husvagnsvandringen med en Bailey Unicorn Vigo.


Den något större Unicorn Barcelona har längsgående dubbelsäng och vagnsbrett hygienutrymme.


Bailey bygger även husbilar med serien Approach Autograph, här i storleken 730.


T@B säljs i England genom Airstream & Company, som också säljer Airstream och Eriba. Här är T@B Offroad.


Förra året fanns bara Hobbys husbilar i deras monter, nu fanns även husvagnar. Det är mycket troligt att om du nämner märket för en engelsman kommer denna säga ”They are associated with gypsies (de förknippas med resandefolket)”


KIP Caravan från Holland ställde ut på mässan för första gången. Här syns bland annat Niels Elzenga (mitten) och VD Henk Gunnink (höger).


Robert och Anna Campbell har en Bailey Pageant från 2003 och vill gärna byta upp sig till en ny vagn, kanske denna Swift Challenger Sport 584.


Den andra dagen började med att jag träffade Andrew Jenkinson, en mycket kunnig husvagnsentusiast som bland annat skrivit flera böcker om husvagnar. I julklapp 2011 fick jag en bok om märket Sprite som Andrew skrivit.


Hippie-folka i modern tappning.


Vanmaster bygger husvagnar för de som önskar forma sin absoluta drömvagn. Samtliga modeller kan anpassas efter varje kunds specifika krav. Det kostar, men exklusiviteten är svår att nå. Här är största modellen 640.


Tripbuddy är en liten husvagn för stora äventyr. Precis som med Vanmaster kan den anpassas efter kundens önskemål, t ex när det kommer till utvändig färgsättning. Läs mer här.


Efter mässan var det dags att ta sig tillbaka till bilen, tanka den och återlämna den på flygplatsen. Det första problemet var att jag inte memorerade exakt vilken p-plats jag ställt bilen på. Därför gick jag till en p-plats den min bil inte stod, och började mer och mer tro på det mest osannolika, att den stulits. Efter att ha granskat parkeringsplatserna intill utan att ha hittat bilen började jag tänka saker som ”varför gör världen så här mot mig”. Men till slut hittade jag den, på p-plats N5. Jag trodde jag hade ställt den på N6 men måste ha kört bort från själva skylten som det stod N6 på.

Sedan navigerade jag till närmsta bensinmack, men min GPS försökte få mig att åka till macken via ett parkeringsområde som tyvärr slutade med en avspärrning, utan macken i syne. Efter att ha frågat mig fram ett par gånger hittade jag rätt och kunde tanka bilen.


Sen var det bara att navigera till återlämningsstationen för bilen. Det var lättare sagt än gjort, GPS:en ledde mig in på ett område för förvaring av utryckningsfordon, och där hamnade jag också vid en återvändsgränd. Som tur är finns det ju skyltar att följa, och bilparkeringen var så nära flygplatsterminalerna att man istället kunde följa dessa.

Jag tillbringade sedan ca 11 timmar på flygplatsen (sovandes på en bänk mellan kl 23:00 och 04:00). På resan hem till Sverige var man trött, men glad och berikad på upplevelser.

NEC Caravan Show 2014: Mixed photos from the Fair

Today at 2 pm a slightly delayed Lufthansa plane landed at Landvetter Airport. It was nice to be back on Swedish soil, but the experiences from this weekend’s trip to England can not be ignored. What an adventure it has been, with both positive and negative experiences.

First day at the fair, on the Saturday I parked on East Car Park No. 5, just like last year. Sure I recognized the area. The three enormous letters that make up the word NEC as not there last year if I remember it right.

We begin the caravan trek with a Bailey Unicorn Vigo. The slightly larger Unicorn Barcelona has longitudinal double with wide rear end washroom. Bailey also builds motorhomes as the Approach Autograph, here in the size 730.

T @ B is sold in England by Airstream & Company, which also sells Airstream and Eriba. Above is the T@B Offroad.

Last year there were just Hobbies motorhomes in their stand, now there were caravans too. It is very likely that if you mention the brand to an Englishman he will say that ”They are associated with travellers”.

KIP Caravan from Holland exhibited at the fair for the first time. Here is members of the staff including Niels Elzenga (middle) and CEO Henk Gunnink (right).

Robert and Anna Campbell has a Bailey Pageant from 2003 and plan to trade up to a new caravan, maybe this Swift Challenger Sport 584.

The second day began when I met Andrew Jenkinson, a very knowledgeable caravan enthusiast who was written several books about caravans. In Christmas 2011, Igot a book about the brand Sprite that Andrew wrote.

Vanmaster build caravans for those who wish to shape their absolute dream caravan. All models can be customized to each customer’s specific requirements. It costs, but the exclusivity is difficult to reach. Here’s the model 640.

The Tripbuddy is a small caravan for great adventures. As with Vanmaster it can be adapted to customer requirements, eg when it comes to the exterior color scheme. Read more here.

After the fair, it was time to get back to the car, fill it and return it at the airport. The first problem was that I had not memorized the exact parking space I put the car on. Therefore, I went to a parking spot where my car did not stand, and began more and more to believe that it might be stolen. After walking through the carparks around without having found the car I started to think about things like, ”why does the world do this to me.” But finally I found it, on the spot N5. I thought I had put it on the N6 but must have driven away from the sign that said N6.

Then I navigated to the nearest gas station, but my GPS tried to get me to go to the gas station through a parking area which unfortunately ended with a roadblock, with no gas station in sight. After asking a couple of locals I found the right way and was able to fill up the car.

Then I just had to set the GPS for the rental car return carpark. It was easier said than done, the GPS led me to an area for storage of emergency vehicles, and where I ended up also at an impasse. Luckily there are the signs to follow, and the car park was so close to the airport terminals that instead I could follow those signs.
I then spent about 11 hours at the airport (sleeping on a bench between 11 pm and 4 am). On the journey home to Sweden was one tired, but happy and enriched with experiences.

Chichester Caravans!

Posted on


Igår anlände jag i Storbritannien och Birminghams flygplats efter några timmars resande och en mellanlandning i Frankfurt. För första gången på knappt 10 månader befinner jag mig på Brittisk mark, och det känns mycket bra. Människorna, språket och omgivningarna har jag saknat sanslöst mycket.


Igår hade jag tänkt passa på att besöka några husvagnssäljare. Jag körde till Chichester Caravans i Birmingham och fick tillåtelse att fotografera för ett inlägg här. De har även en anläggning i Bromsgrove ca 25 minuters bilfärd därifrån och där hann jag också fotografera liten. Senare kommer jag visa fler bilder från båda anläggningarna.


Min hyrbil är en Hyundai I10 som är mycket smidig och trevlig att köra.
Idag är jag på NEC Caravan Show och fotograferar. Vi hörs senare!

Yesterday, I arrived in the UK and Birmingham Airport after a few hours of travel and a stopover in Frankfurt. For the first time in nearly 10 months, I find myself on British soil, and it feels very good. I have missed the people, language and surroundings incredibly much.

Yesterday I had planned to take the opportunity to visit some caravan sellers. I drove to Chichester Caravans in Birmingham and got permission to photograph for a post here. They also have a facility in Bromsgrove about 25 minutes drive away and there I also had time to photograph some. Later, I will show more pictures from both facilities.

My rental car is a Hyundai I10 which is very smooth and pleasant to drive. Today I’m at the NEC Caravan Show and photographing. More updates will come later.

Hämta husvagnar i Göteborg

Posted on

5-11 oktober stod 32 husvagnar på Götaplatsen. Det var Göteborgs symfoniker som bjöd in skolbarn till att lyssna när olika instrument spelades i husvagnarna. Vi på Borås Husvagnstjänst hade 9 vagnar där, och i lördags skulle alla vagnar hem under loppet av några timmar. Det blev en galet rolig dag med mycket körande fram och tillbaka mellan Fritsla och Göteborg.


Vi var totalt 6 personer som tillsammans transporterade bort våra vagnar. Tre av oss utgick från Fritsla kl 14:00 på eftermiddagen.


Tankstopp på Ingo i Skene.


På väg 156.


Det var gott om folk på Götaplatsen, och de tittade nyfiket på när vi alla stökade omkring.


Jag körde Volvo XC70 med Kabe Opal XL (vagn 12) första svängen.


Framme i Fritsla var det bara att koppla av den och åka tillbaka till Göteborg. Eftersom vi alla inte kom iväg samtidigt från Götaplatsen så möttes vi under vägen. Det var roligt.


När jag kom tillbaka nästa vända var det färre husvagnar kvar.


Vagn 1 stod näst på tur. Känner ni igen denna vagn från min första egna husvagnsresa till Caravan Club Älvsborgs årsmöte april 2012 i Ullared? Läs om det här.


När också denna vagn stod parkerad i Fritsla vände jag igen mot Göteborg, men denna gång hade vi bestämt att jag och Anders skulle mötas i Härryda på vägen. För att effektivisera bortforslandet av vagnar (som skulle vara klart senast kl 21) så tog Anders en vagn till Häryda, där jag tog över ratten på ekipaget. Han kunde då åka snabbt tillbaka och hämta den sista vagnen. Jag fick alltså köra Toyota Avensis med Kabe Rubin (vagn 24) på kroken. När jag var tillbaka i Fritsla hade 7,5 timmar husvagnskörande avslutats. Visst var man trött, men lycklig. Detta är verkligen livet.

Collecting caravans in Gothenburg

October 5th to 11th there were 32 caravans at Götaplatsen in Gothenburg. It was the local Symphony Orchestra who invited schoolchildren to listen when different instruments were played in the caravans. We at Borås Caravan Service had nine caravans there, and on Saturday they all were to be transported away over the course of a few hours. It was a crazy fun day with a lot of driving back and forth between Fritsla and Gothenburg.

We were a total of 6 people who together moved the vans away. Three of us started from Fritsla at 2 pm in the afternoon. There were plenty of people in central Gothenburg, and they looked curiously at us when we all worked around the area. I drove the Volvo XC70 with a Kabe Opal XL (caravan nr 12) on the first run. When arriving in Fritsla I hitched off the van and went back to Gothenburg. Since we all didn´t get away simultaneously from Gothenburg we met along the way. It was fun.

When I came back the next time, fewer caravans were left. Caravan nr 1 was next for me to tow.
When this one also was parked in Fritsla I turned back to Gothenburg, but this time we had decided that Anders and I would meet in Härryda on the way. To speed up the removal of the caravans (which all had to be moved by 9 pm) Anders took a caravan to Häryda, where I took over the wheel and drove it to Fritsla. He could then go quickly back and get the last caravan. I then got to drive Toyota Avensis with a Kabe Rubin (caravan nr 24) on the hook. When I was back in Fritsla I had worked 7.5 hours with towing caravans. Sure, you get tired, but happy. This is truly life.

Caravan Salon 2014: Tabbert Husvagnar

Posted on

Varumärket Tabbert har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Borta är de guldfärgade modellerna Comtesse och Baronesse. Sedan ca 10 år tillbaka har en ny generation Tabbert-vagnar byggts, nu namngivna efter italienska konstnärer. Till säsongen revideras programmet rejält med ny design ut- och invändigt. Modellprogrammet består av serierna Rossini, Da Vinci, Vivaldi, Puccini och Cellini.


Rossini är ett nygammalt modellnamn som Tabbert tidigare haft på sin instegsmodell. Nu gör namnet comeback i fem modeller. 450 E, 450 TD, 480 TD, 490 DM och 540 E. Här är Rossini 450 E med liten sittgrupp bak och långbäddar fram.


Rossini 450 TD har dubbelsäng och hörntoalett fram.


Rossini 480 TD är lite större och rymmer därför en U-sittgrupp. Dubbelsäng och hygienutrymme framtill.


Barnkammarmodellen 490 DM.


Största modellen i Rossini-serien är 540 E.


460 E är en av nio modeller i Da Vinci-serien.


Vivaldi är ”mellanserien” som och finns i nio modeller. Här är 560 TD.


Puccini-serien har hängt med i ca 10 år sedan den avlöste serien Jeunesse. Här är 560 TD.


Som en av de mer exklusiva serierna är inredningen såklart i typiskt Tabbert-stuk. Skinnklädsel och blankt trä.


Cellini är den superlyxiga toppserien som avlöser Grande Puccini. Samma modeller som tidigare gäller. Nu går det dock att få 750 HTD med slide-out-funktion.


Detta innebär att innerutrymmet kan påökas ganska rejält, perfekt om man bor i vagnen längre perioder.


Det är EP Hydraulics som utvecklat slideouten. På EP jobbar Miro De Jong som jag åkte med upp till Piteå och Nolia-mässan.


Cellini finns i planlösningarna 490 E, 590 TD, 655 DF och 750 HTD. Här är 655 DF.

Caravan Salon 2014: Tabbert Caravans

The Tabbert brand has in recent years undergone major changes. Gone are the gold colored models Comtesse and Baronesse. Since about 10 years, a new generation of Tabbert caravan are built, now named after Italian artists. For the new season the lineup is substantially revised with new design inside and out. The range consists of series Rossini, Da Vinci, Vivaldi, Puccini and Cellini.

The Rossini name has been used by Tabbert previously on their entry-level models. Now the name makes a comeback in five models. 450 E, 450 TD, 480 TD, 490 DM and 540 E.

Shown in the photos above is the Rossini 450 E with small seating area in the rear and single beds at front, the Rossini 450 TD with double bed and corner toilet at front. The Rossini 480 TD is a bit larger and can therefore accommodate a U-shaped seating area in the rear. The Double bed and toilet is at the front. The 490 DM has a family friendly layout and the 540 E with single beds is the largest in the Rossini range.

460 E is one of nine models in the Da Vinci series. Vivaldi is the “middle range” and is available in nine models. Shown above is the 560 TD.

The Puccini range has been around for about 10 years since it took over the series Jeunesse. Here are 560 TD. As one of the more exclusive series the interior is of course in typical Tabbert-twist. Leather upholstery and polished wood.

Cellini is the super luxury top series relieving the Grande Puccini. The same models as before applies. Now, however, the 750 HTD can be made with slide-out function.

This means that the interior space can be extendd quite a bit, perfect if you live in the caravan for longer periods. It’s EP Hydraulics who developed this slide-out. On the EP works Miro De Jong who I went up to Piteå and the Nolia fair with.

Cellini is available in layouts 490 E, 590 TD, 655 DF and 750 HTD.

Cabby Husvagnar 2015

Posted on


Som nämnt i gårdagens inlägg visar Cabby sina modeller för 2015 på en turné genom landet. Då Cabby fyller 50 år 2015 är det läge för flera spännande nyheter. Dessa anges nedan.

Ännu starkare kaross med Cabbymetoden 2.0
Ny exklusiv exteriör med slät plåt och nya sobra linjer
Cabby 900 F4F Family med flera smarta lösningar för förvaring och det mest generösa vinkelköket någonsin
Cabby 900 QM Double. Lyxvagnen med tvärställd dubbelsäng och skön rymd
Cabby 650 F2C Family Edition – en fullutrustad familjevagn till oslagbart pris


CabbyLoo i det stora hygienutrymmet.


Cabby Caravans 2015

As mentioned in yesterday’s post Cabby shows their models for 2015 on a tour through the country. It is Cabbys 50th anniversary 2015 and there are several exciting news. These are listed below.

Even stronger body with the Cabby method 2.0
New exclusive exterior with smooth skin and new sober lines
Cabby 900 F4F Family with several clever solutions for storage and the most generous kitchen ever
Cabby 900 QM Double. Luxury model with transverse double bed and comfortable space
Cabby 650 F2C Family Edition – a full-featured family model at an unbeatable price

Cabby On Tour på Husvagnscenter i Valbo

Posted on


Cabby har i år valt att visa sina nya modeller för 2015 i form av en turné i landet. Nu i helgen var det dags för Valbo utanför Gävle och Husvagnscenter AB. De säljer Cabby Husvagnar, Knaus Husvagnar & Husbilar, Hobby Husvagnar & Husbilar samt CI Husbilar.


710 M2C Comfort var den vagn som visades.


Hobby-vagnar fanns också i stor mängd. Här är en Deluxe 650 KMFe.

Cabby On Tour at Husvagnscenter in Valbo

Cabby has chosen this year to show their new models for 2015 in the form of a tour of the country. This weekend it was time for Valbo outside Gävle and the dealer Husvagnscenter AB. They sell Cabby Caravans, Knaus Caravans & Motorhomes Hobby Caravans and Motorhomes and CI Motorhomes.
The 710 M2C Comfort was the new Cabby model that was shown. There was also many Hobby caravans, for example a Deluxe 650 KMFe.

Westfalia!

Posted on


Det tyska varumärket Westfalia handlar numrera uteslutande om camping-bilar. Det är synd för husvagnarna de byggt är riktigt fina, eller vad tycker du?

German Caravan Brand Westfalia is now all about panel vans, which is sad because their caravans are really nice, don´t you think?

Source