T@B Wood style

Posted on

Det händer mycket hos KnausTabbertGroup till 2015. En nyhet på kultvagnen T@B är att exteriören nu kan fås i ”Wood Style”. Det finns ett inlägg om hela märkets Historia här.

There is a lot happening in the KnausTabbertGroup for 2015. One highlight on the cult Caravan T@B is that the exterior now is available in ”Wood Style” for the exterior. A post with the whole history of the brand can be found here.

Polar 620 LB 2007 och modellens historia

Posted on


På Husvagnsspecialisten i Uppsala fanns det mycket Polar. Och den senaste tiden har Polar som tillverkare kommit med mycket nytt och spännande. Den gamla 620-modellen har steg för steg klivit ur sin traditionella layout och är nu en enkelaxlad vagn med det nya namnet 700. Därför tänkte jag här dra historien om Polar 620, en riktigt klassiker inom Polar-programmet.

Polar 620 lanserades till Polars 35-årsjubileum 1999. Namnet 620 hade tidigare funnits i Aero-serien 1989-1991 men blev då inte så långlivad. 1999 fanns den som 620 GSE med antingen långbäddar, dubbelsäng, barnkammare eller tvärställd säng (TDB) bak, alla med U-soffa fram. Till år 2000 tillkom CTX-versionen med en extra mittdinette. 2001 tillkom två planlösningar, den ena med dubbelsäng och bäddbar dinette bak, den andra med extra sittgrupp med vägghängt bort. Från och med 2001 gick Polar-modellerna att få både i 2,3 och 2,5 meters bredd.
2004 tillkom 620 CTH, liknande CTX men utan den extra sittgruppen i mitten. CTH fanns då med antingen dubbelsäng eller sittgrupp bak. Dessutom tillkom planlösningen som idag heter BK, med dubbelsäng och våningssäng bak. Planlösningen med tvärställd dubbelbädd utgick.

2005 utgick också planlösningen med sittgrupp i båda ändarna av vagnen, och även den med barnkammare (dinette och våningssäng). 2006 gjorde TR-DB och TR-LB debut i 620-storleken. Modeller med hörntoalett och sittgrupp längst bak togs bort. Från 2008 finns 620 och flera andra Polar-modeller med tillvalet LR (Living Room) för den främre sittgruppen.
2012 tillkom möjligheten att ha en garderob istället för byrå med fönster längs högerväggen, intill dubbelsängen. 2014 fyller Polar 50 år och när årets modeller presenterades bytte 620 namn till 700. Detta eftersom Polars alla boggievagnar nu är namngivna efter karossens längd, och inte den invändiga. Till 2015 blir den dessutom enkelaxlad men behåller sitt namn 700. Det finns nu alltså få spår kvar av den gamla 620-modellen. Varken namnet eller antalet axlar kvarstår.

Det är intressant att titta genom gamla Polarkataloger från sent 90- och tidigt 00-tal. Då var 620 en ny modell och dessutom den största. Då fanns också den mindre 590 med boggie, 590 GSE hette den. Det händer saker på vagnarna alltså, men så ska det ju vara.

Polar 620 LB 2007 and the history of the model

At the dealer Husvagnsspecialisten in Uppsala there are many Polar caravans in stock. And recently, Polar as manufacturer have made many new and exciting changes. The old 620 model has gradually stepped out of its traditional layout and is now a single axle caravan with the new name, 700. I thought I would tell the story about the Polar 620, a true classic in the Polar lineup.

Polar 620 was launched for Polar’s 35th anniversary in 1999. The name had previously been used in the Aero series from 1989 to 1991 but did therefore not last very long.

In 1999 it was available as a 620 GSE with either single beds, double bed, bunk beds or transverse double bed (TDB). All had the U-shaped seating area in the front. For the year 2000 the CTX version with an extra dinette in the middle was added. In 2001 two more layouts were added, one with double bed and convertible dinette, the other with extra seating area in the rear just like in the front. Starting in 2001, the Polar models could be ordered with both 2.3 and 2.5 meters width.

In 2004 the 620 CTH, which is like the CTX only with no extra dinette was added to the range. The CTH was available with either a double bed or seating area at the back next to the washroom. Moreover, the layout today called BK, with double bed and bunk beds in the rear made its first appearance. The floor plan with transverse double bed was deleted.

In 2005 the layout with seating area in both ends, and the one with bunks and dinette was withdrawn. The highly required TR-LB and TR-DB, with washroom over the whole width mae its debut in the 620-size in 2006. The layout with corner toilet and seating area in the back was removed. From 2008, the 620 and several other Polar models could be made with the LR (Living Room) for the front seating area.

In 2012 Polar added the ability to have a closet instead of a chest of drawers along the right wall, next to the double bed.
In 2014 Polar turns 50 and when this year’s models were presented the name changed from 620 to. 700 This is because Polar’s all twin axled caravans now are named after the body length, and not the interior length. In 2015 the 700 becomes single axled but keep its name 700 There is thus now few traces left of the old 620 model. Neither the name or number of axles remain.

It is interesting to look through old Polar Catalogs from the late 90s and early 21 century. Back then the 620 was a new model, and also the largest in the Polar range. Then there were also the smaller 590 with twin axle, 590 GSE as it was called. Things really change on the caravans during the years, but that’s how it should be.

Tabbert 2015: The New Generation

Posted on

Det legendariska premiummärket Tabbert står inför en stor förändring. Efter hårt utvecklingsarbete presenteras en ny generation modeller och nya serien Rossini. Mer om Tabbert 2015 är att vänta.

The legendary Tabbert premium brand is facing a big change. After long and hard work the manufacturer presents a new generation of models and the new Rossini range. More about Tabbert 2015 is to come.

KnausTabbert 2015: Nya fräcka Weinsberg CaraCompact

Posted on


KnausTabbert är en av de ledande producenterna av husvagnar, husbilar och vans. Inför säsongen 2015 är husbilarna i fokus och då främst kompakta modeller. Den nya Weinsberg Caracompact är en sådan.

Nya Weinsberg CaraCompact är en smidig, halvintegrerad modell med bilinspirerad design och ett kvalitativt boendekoncept. CaraCompact finns som 600 MEG med långbäddar för 43 990 Euro, idealiskt för nybörjaren. Totallängden är 673 centimeter och bredden endast 2,20 meter.

Mer bilder och info om Weinsberg Caracompact kommer publiceras här i samband med Caravan Salon i Düsseldorf.

KnausTabbert 2015: new funky Weinsberg CaraCompact

KnausTabbert is one of the leading producers of caravans and motorhomes. For the 2015 season the motorhomes are in focus, mainly compact models. The new Weinsberg CaraCompact is one such.

The New Weinsberg CaraCompact is an agile, semi-integrated model with carlike design and a high quality living concept. Cara Compact is available as 600 MEG with single beds for 43,990 Euro, ideal for beginners. The total length is 673 centimeters and the width is only 2.20 meters.

More pictures of the Weinsberg Cara Compact will be published here during the Caravan Salon in Düsseldorf.

Range-Rover, Jaguar, Mercedes-Benz

Posted on

På Hedin bil i Uppsala finns det flera bilmärken med premiumstatus. Här är några jag såg i måndags:


Range-Rover Evoque är den senaste och minsta modellen från Land-Rover. Just Range-Rover är det lite mer lyxiga alternativet till Land-Rover som behåller sin simpla framtoning.


Jaguar XJ, den senaste generationen som framtagits efter att indiska Tata blev ägare av Jaguar.


Tidigare i år var jag på Hedin Bil i Borås då de presenterade nya C-klassen. Här är den igen, riktigt läcker.


Mercedes G-Klass AMG. G-klassen är en riktig klassiker och riktigt cool med. Tänk en fräck husvagn till denna.

Hedin Bil is a Swedish car dealer with many premium brands, like Range-Rover, Jaguar and Mercedes-Benz. Above is a Evoque, the smallest model from Land-Rovers range of more luxurious Range-Rover. Then the Jaguar XJ in its latest generation. Jaguar is now owned by Indian car maker Tata.

Earlier this year I visited Hedin Bil in Borås when the new Mercedes C-class was launched, and here I saw it again. Also the iconic G-class here in AMG-version. This would be a perfect and very cool towcar.

Opio 600 (1964-1970)

Posted on

I det lilla samhället Österbybruk i Uppland hittade jag denna vackra Opio 600 idag. Här följer historien om hela märket.

1964 presenterades en ny husvagn i Sverige som hette Stjärnvagnen. Senare samma år togs tillverkningen av denna över av företaget AB Osby pumpindustri i Osby, och vagnen fick då namnet Opio. Man tillverkade en vagn med en karosslängd på cirka 4 meter. 1966 utvidgades modellpaletten med 500, som hade en karosslängd på 3 meter, samtidigt som ursprungsmodellen på 4 meter fick namnet 600. 500-modellen hade plana väggar istället för välvda som på modell 600.

1967 utvidgade man modellpaletten ytterligare med modellerna 400 och 700. Karosslängden på de nya modellerna var 2,75 respektive 4,35 meter och priserna låg på 4900 respektive 8400 svenska kronor. 700-modellen fanns i två versioner med beteckningarna LA och LB, där planlösningarna skiljde dem åt. Man förlängde detta år karosslängden på 500-modellen till 3,15 meter. 1968 kom modellen 650 L med 3,8 meters karosslängd. 500-modellen raderas nu från modellpaletten. 9-tumsdäcken byttes ut mot 13-tummare och modell 600 fick ny utformning av köket.

1969 bestod modellprogrammet av 600 L, 650 LA och 650 LC, samtliga med en karosslängd på 3,8 meter. 1970 övertogs tillverkningen av Ronneby Husvagnar i Kallinge, då AB Osby Pumpindustri gick i konkurs. Namnet på vagnen ändrades till ROHAB-Opio. Modell 670 tillkom detta år. 1971 försvann 600-modellen, som blev den enda Opio-modellen med välvda sidor. 650 ersattes av 660 och man presenterade de nya modellerna 671 R och 771 LT. Trots att 771 LT hade samma golvkonstruktion som övriga modeller var den större inuti med en längd på 4,4 meter. Detta åstadkom man genom att vinkla den främre väggen framåt.

1973 fanns 671 i versionerna LC och LP. 660, 670 och 771 raderas från modellpaletten medan 771 ersattes av 773 och 773 LT. 1974 gick tillverkaren ROHAB i konkurs. Tillverkningen av husvagnar togs över av Österlens Husvagnar i Löderup i Skåne, men någon nystart för tillverkningen blev inte av.

When visiting the small village Österbybruk today I saw this Beautiful Caravan, a Opio 600. Bellow is the whole history about the brand.

In 1964 a new Swedish Caravan was presented, a brand name Stjärnvagnen (Star Caravan). Later that year the manufacturing was taken over by a Company named AB Osby pump industry in Osby, and the caravan was renamed Opio. They manufactured a caravan with a body length of about 4 meters. In 1966 the range was extended with the 500 model, which had a body length of 3 meters. The 500 had flat walls instead of curved like the 600.

In 1967 the lineup was extended further with the models 400 and 700. Body length of the new models were 2.75 and 4.35 meters and the prices were 4900 and 8400 Swedish crowns. The 700 model came in two versions with the names LA and LB, where layouts separated them. They extended this year the body length of the 500 model to 3.15 meters. In 1968 the 650 L with 3.8 meters body length was launched. The 500 model was now deleted from the range. 9-inch wheels were replaced with 13-inch wheels and the 600 got a redesigned kitchen.

In 1969 the lineup consisted of models 600 L, 650 LA and LC 650, all with a body length of 3.8 meters. In 1970 the production was taken over by Ronneby Caravans in Kallinge, when AB Osby Pumpindustri went bankrupt. The name of the brand was changed to ROHAB-Opio. The 670 model was added this year. In 1971 the original 600 model was deleted. It became the only model with curved sides. The 650 was replaced by the 660, and new models R 671 and 771 LT were presented. Although the 771 LT had the same floor design as the other models, the internal length was 4.4 meters. This was achieved by tilting the front wall forwards.

In 1973 there was the 671 in the LC and LP versions. The 660, 670 and 771 were deleted from the range, while the 771 was replaced by the 773 and 773 LT. In 1974 the manufacturer ROHAB Went bankrupt. The manufacture of caravans was taken over by Österlens Caravans in Loderup in the provinz Skåne, but a new start for production halted.

Kabe Ametist GDL (2009-2013)

Posted on


På bilresan till Uppsala hittade jag denna vagn hos Husvagnsspecialisten. Så jag passar på att dra historien om denna och hur namnet GDL använts genom åren.

Kabes modellbeteckning GDL har funnits hos Kabe sedan 1981, då på de exklusivaste varianterna av Briljant och Smaragd Boggi, samt som enda variant av Safir och Diamant. Från och med 1983 kom beteckningen GDL (Grand De Luxe) att beteckna en viss planlösning, med stor sittgrupp fram och en mindre bak. Från 1987 blev Safir 590 GDL en barnkammarmodell med våningssäng längs bakgaveln och sittgrupp lite längre fram.


Safir GDL (1987-1992, sista året som enkeaxlad)

GDL-namnet försvann några år under 90-talet men kom sedan tillbaka åren 1995 och 1996 med Tellus GDL i Stjärnserien. Planlösningen var densamma som i den tidigare Safir GDL. 2001 gjorde planlösningen comeback som Ametist GDL men ersattes året efter av den större Safir GDL som fans fram till och med 2003. Det dröjde sedan fram till 2007 innan GDL-beteckningen kom tillbaka, då på Onyx .


Onyx GDL

2009 försvann Onyx GDL och istället tillkom Ametist GDL och Diamant GDL. Planlösningen på Ametist GDL är nästan identisk med den populära Hobby 560 KMFe som regerar i segmentet för medelstora familjevagnar.


Ametist GDL


Diamant GDL

Inför lanseringen av 2014 års modeller togs Ametist GDL bort ur Kabes sortiment tillsammans med flera andra modeller.

Polar har också haft denna planlösning i programmet (BKX) och Cabby (CM). De är nu också borta.

On the trip to Uppsala today, I found this caravan at a dealer named Husvagnsspecialisten. It is a Kabe Ametist GDL so I thought I take the opportunity to tell the history of this and how the name GDL has been used at Kabe throughout the years.

Kabe’s model name GDL has been in use since 1981, firstly on the most exclusive varieties of models Brilliant and Smaragd, and on the only versions of the Safir and Diamant. Starting in 1983, the name GDL (Grand De Luxe) became indication of a specific layout with large seating area in the front and a smaller one in the rear. From 1987 the Safir 590 GDL was launched with bunk beds along the rear end and a seating are further forwards.

The GDL name disappeared for a few years in the 90s but came back in 1995 and 1996 with the Tellus GDL in the entry level Star Range (Stjärnserien). The layout was the same as in the previous Safir GDL. In 2001 the layout made comeback as the Ametist GDL but was replaced the following year with the larger Safir GDLwhich existed up until 2003. It was not until 2007 when the GDL name came back, now as the Onyx GDL

In 2009 the Onyx GDL disappeared and instead the Ametist GDL and Diamant GDL was launched. The floor plan on tbe Ametist GDL is nearly identical to the popular Hobby 560 KMFe that reigns in the segment of medium-sized family caravans. Prior to the launch of the 2014 models the Ametist GDL was taken away from Kabe’s lineup along with several other models.

Polar has also had this layout in their lineup (BKX) and also Cabby (CM). This models are now also gone.

Husvagnsspecialisten i Uppsala

Posted on


Imorgon ska jag och pappa återuppliva en tradition vi hade när jag var mindre. Att åka på en dagstripp till Uppsala via det som nu är den gamla E4:an mellan Mehedeby och Stockholm. Vi ska titta på bilar och husvagnar, vi kommer besöka Hedin bil och Husvagnsspecialisten i Uppsala. Självklart blir det en rapportering här på bloggen i efterhand. Håll dig uppdaterad.

Tomorrow me and my dad will revive a tradition we had when I was younger. Going on a day trip to Uppsala via what is now the old E4 motorway between Mehedeby and Stockholm. We will look at cars and caravans, we will visit Hedin Bil (car dealer) and Husvagnsspecialisten (caravan dealer) in Uppsala. Obviously, there will be a post here on the blog afterwards. Stay tuned.

Hobby 2015: Nya modeller för säsongen!

Posted on


Som tidigare rapporterat lanserar marknadsledande Hobby en ny resevänlig modellserie med namnet On Tour till 2015. Detta innebär att serien Deluxe Easy utgår efter att endast ha funnits under modellåret 2014 Nedan listas alla nytillkomna Hobby-modeller 2015 för respektive serie.

On Tour (ny serie)
360 KB
390 SF
460 HL
470 KMF
490 SFf

Deluxe
440 SF
460 LU
490 KMF

Excellent
540 KMFe
650 UMFe

Prestige
540 UFe
560 KMFe
660 WFU

Hobby 2015: New Models for the season!

As previously reported Hobby caravans launches a new compact touring-range called On Tour for 2015. This means that the range Deluxe Easy is deleted after just one season. Above are all new layouts Listed for each range.