Byggs sedan: 1948
Plats: Örebro, Sverige

Ibland möter man personer som bott i husvagn i flera decennier och haft flera olika vagnar. Ofta behöver de inte ens säga vilket märke de första vagnarna var av, för jag hinner fråga: ”var det en SMV?” Oftast har jag rätt.

De äggformade husvagnarna från Örebro är en symbol för svensk husvagnskultur. De flesta vagnarna som rullar är från 60- och 70-talet när tillverkningssifforna var som störst. 1964 byggdes 750 vagnar. SMV husvagnar är också populära i Nederländerna där det rullar ca 450 vagnar.

Husvagnshistorien började under det sena 40-talet när Helmer Berglund besökte USA. Det var då som han fick se Kalle Anka och Musse Piggs husvagnssemester på TV. Inspirerad reste Helmer Berglund tillbaka till Sverige och påbörjade bygget av en egen vagn på Borgallén i Sörby, Örebro. Hans fru drömde om sommarstuga medan Helmer själv ville kunna resa omkring. Den första vagnen hade en karosslängd på ca 3 meter och totalvikt på 490 kg. Priset var ca 4000 SEK. Vagnens kompakta mått visade sig också på höjden, men det gick att fälla ned golvet för att få fullständig sovhöjd i vagnen. Hela fyra sovplatser fanns också.

1950 presenterades en större SMV-modell som samtidigt var 100 kg lättare än ursprungsmodellen. 1952 fick vagnarna utåtbucktande sidor vilket kom att känneteckna samtliga SMV-modeller fram till och med 1978. 1955 presenteras SMV 6. Året efter tas verksamheten över av Mats Berglund som bilar aktiebolaget Verkstads AB Essemve.


En SMV från 1953


SMV-logga på hjulen är ett ovanligt inslag

Senare kom modellen SMV 8 som 1960 ersattes av den större och rymligare SMV 10. På den tiden var det inte standard med bromsar på husvagnen. Som tillval fanns elbromsar och från 1964 fanns alternativet påskjutsbroms, något som uteslutande alla husvagnar i Europa har idag. Elbromsens fördel var att det underlättade vid backning eftersom bromsarna inte låste sig, däremot var konstruktion mycket tekniskt komplicerad.


SMV 8


Det här är en kul detalj! En toalett inne i garderoben. Platsbesparande!

1964 presenterades också SMV 12 som tillverkades i olika versioner fram till 1967 då högertrafik infördes och dörren flyttades till högersidan. Modellen fick det nya namnet SMV 14. Den fanns i varianterna L med fotogenvärme och enkelglas, LS med gasolvärme och dubbelglas samt flaggskeppet 14 LSR med vattenburen radiatorvärme typ ALDE 2800-2900. SMV 14 byggdes ända fram till 1970.


SMV 14 LSR


Interiören i 14 LSR

1971 presenterades SMV 24 med karosslängden 4,1 meter och SMV 25 med karosslängden 5,1 meter. 24-modellen fanns i varianterna LS och LSR med totalvikt på 750 resp. 790 kg och priset ca 14 000 resp. 16 000 SEK. SMV 25 hade totalvikten 1080 kg och kostade ca 20 000 SEK. 1973 ersattes 24-modellen av SMV 34 LSR med karosslängden 4,20 meter och totalvikten 950 kg. Priset var ca 18 000 SEK för en ny 34 LSR och ca 21 500 SEK för en ny SMV 25 CL. Detta år tas företaget över av trion Hägersås/Johansson/Tormod. Samtidigt får samtliga modeller den nya lastkännande elektron-bromsen från Linde och moderna radialdäck.

1976 får modellerna nya namn, 34 döps om till 420 och 25 får namnet 520. Året efter, 1977 ersätts 420 av 440 som har karosslängden 4,40 meter och totalvikten 990 kg. Från modellåret 1979 har alla SMV-vagnar raka sidor med kulhamrad plåt. Taket är dock fortfarande av samma design som tidigare. Modellprogrammet 1979 bestod av 440, 520 och 590 boggie. Sistnämnda är försedd med större Bofors-fönster och ett chassie i galvaniserat stål. Boggieaxeln hade momentstag mellan axlarna och var så att säga en ”äkta boggie-axel”. Övriga fabrikat använde sig av enklare parallellaxlar utan momentstag. Planlösningen i 590 hade stor sittgrupp fram, kök i mitten längs högerväggen, garderob och toalett mitt emot samt en liten sittgrupp bak.

Till 1980 får SMV 590 ett lättare aluminiumchassi så att bland annat Volvo 240 kunde dra vagnen utan hinder. Detta året presenteras även helt nya minstingen SMV 380, mycket efter önskemål från den Nederländska marknaden. 1981 ersätts 440 av 460 och 525 tillkommer. 1982 får 590 ny planlösning där köket flyttas till vänstersidan och toaletten flyttas till högersidan (sett bakifrån). Modellprogrammet bestod detta året av följande modeller:

380
460
460 DL
525
525 DL
590

1982 var alltså det året som SMV hade flest modeller. Året efter, 1983 är det 460, 525 och 590 som utgör modellprogrammet. Detta var det sista året som 590 boggie byggdes och totalt byggdes modellen i 250 exemplar under perioden 1979-1983. 1984 ersätts 525 och 590 av den enkelaxlade SMV 550 och boggieaxlade 550 GL. Priserna för dessa var ca 75 000 resp. 85 000 SEK.


SMV 590 boggie och 550 med enkelaxel

1985 blir Olle Björklund VD över SMV och de 14 återförsäljarna. Man lanserade modellen Trofé med en mer konventionell design. Detta som ett alternativ till de traditionella modellerna med sin påkostade konstruktionsprincip. Trofé hade en karosslängd på 5,70 meter, bredden 2,25 meter och tjänstevikt och totalvikt på 1030 resp. 1260 kg. Priset var ca 85 000 SEK. Detta året presenterades även husbilen Campero Av de klassiska modellerna fanns 440 och 550.

1986 tar Raimo Tunsved över verksamheten efter 20 år som anställd. Tillverkningen av de klassiska modellerna 440 och 550 fortsätter i liten och hantverksmässig omfattning. 1991 ersätts 440 av 450 och 1998 gör 380 comeback. 2006 lanseras en rullande bastu, kallad Bastuvagnen. Den kan än idag beställas. Invändig längd på Bastuvagnen är 5,35 meter och totalvikten 1480 kg. Bastuvagnen är idealisk för olika friluftsevenemang och vid personalmöten mm. Förutom att vara en bastu på hjul finns också bland annat kassett-toalett, dusch, 60 liter kylskåp och två 42 liters vattentankar i vagnen.

SMV bygger även husvagnar för särskilda ändamål, t ex gatukök. 2007 togs 380 bort bland standardvagnarna och istället tillkommer 500. Standardmodellerna är nu alltså 450, 500 och 550.

2008 firar SMV 60 år som husvagnstillverkare, med en specialmodell av 500. Till skillnad från standardutförandet har denna långbäddar bak, mer LED-belysning utvändigt, ALDE Compact 3010 värmepanna, ny inredning, 3-lågig spis, nya textilier, ny taklucka och invändig belysning.


På SMV-verkstaden Car-A-Part international i Vittsjö finns en av de första prototyperna från 1947. Den ägdes tidigare av dottern till grundaren Helmer Berglund.

Foto: Gunnar Ingelse, Car-A-Part International

SMV caravans: A symbol of Swedish caravan history

Built since: 1948
Location: Örebro, Sweden

Sometimes you meet people who lived in a caravan for several decades and had several different caravans. Often they do not even say what brand the first caravans were, because I can just say, ”was it a SMV?” Usually I am right.

The egg-shaped caravans from Örebro is a symbol of Swedish caravan culture. Most of the cars that roll are from the 60’s and 70’s when production figures were the largest. In 1964 SMV built 750 caravans. SMV is also popular in the Netherlands, where about 450 of the vans are.

The story began in the late 40’s when Helmer Berglund visited the United States. It was then that he got to see Donald Duck and Mickey Mouse on their caravan holiday on TV. Inspired byt his, Helmer Berglund traveled back to Sweden and started the construction of his own caravan in Örebro. His wife was dreaming about a summer cottage while Helmer himself wanted to travel around a lot.

The first model had a body length of about 3 meters and maximum weight of 490 kg. The price was about 4000 Swedish crowns (350 pounds or 440 Euros in todays exchange rate). The caravan was compact, also on the hight but it was possible to lower the floor to get full headroom inside. The caravan had four beds.

In 1950 a new larger model was launched, 100 kg lighter than the original model. In 1952, the vans got bent out sides which characterized all of the SMV models until 1978. In 1955 the business was taken over by Mats Berglund and the company Verkstds AB Essemve was found.

Later the SMV 8 was launched and in 1960 it replaced by the larger and more spacious SMV 10. At that time it was not standard with brakes on the caravan. As an option there were electric brakes and in 1964 the option of a mechanical one was inserted. The advantage of electric brakes is the ability to reverse without the brakes locking up, but the construction was technically complex.

The SMV 12 was launched in 1964 and was produced in various versions until 1967 when the right-hand traffic was introduced, and the door was moved to the right side. The model was renamed SMV 14 and was made in the following versions: The 14 L with kerosene heating and single glazing, 14 LS with gas heating and double glazing and the flagship 14 LSR wit radiator heating type ALDE 2800-2900. The SMV 14 was built up until 1970.

In 1971 the SMV 24 with a body length of 4.1 meters and SMV 25 with a body length of 5.1 meters was launched. The 24 was made as a LS and LSR with a total weight of 750, resp. 790 kg and the price about 14 000 resp. 16 000 SEK. The SMV 25 had total weight of 1080 kg and cost about 20 000 SEK.

In 1973 the 24 was replaced by the 34 LSR with a body length of 4.20 meters and the total weight 950 kg. The price was about 18 000 SEK for a new 34 LSR and about 21 500 SEK for a new SMV 25 CL. This year the company was taken over by the trio Hägersås / Johansson / Tormod. Meanwhile, all models were fitted with new load-sensing electron brakes and modern radial tires.

In 1976 the models received new names. 34 is renamed to 420 and 25 renamed 520. The year after, in 1977 the 420 was replaced with the 440 which have body length of 4.40 meters and the total weight 990 kg.

From model year 1979, all SMV-vans got flat sides with beaten sheet metal. The roof was still of the same design as before. The range in 1979 consisted of 440, 520 and the 590 with twin axles. The 590 was equipped with larger windows and a chassis made of galvanized steel. The twin axle had torque rod between the axles and was therefore a ”pure twin axle.” Other brands used the simpler parallel shafts without torque rod. The layout of the 590 had a large seating area in the front, kitchen in the middle along the right wall, closet and toilet opposite and a small seating area at the back. For 1980, the 590 got a lighter aluminum chassis which meant a Volvo 240 could pull the trailer without problems. This year the compact SMV 380 was launched, after much requests from the Dutch market. In 1981 the 440 was replaced by the 460 and the 525 was presented. 1982, the590 got a new floor plan where the kitchen was moved to the left side and the toilet moved to the right side (seen from behind). The model range consisted this year of the following models:

380
460
460 DL
525
525 DL
590

Therefore, 1982 was then the year when SMV had the most models. The following year, 1983 the 460, 525 and 590 were the only models left. This was the last year that the 590 was built and a total of 250 units were made during the period 1979-1983. In 1984 the 525 and 590 were replaced by the single-axle SMV 550 and twin axled 550 GL. The prices for these were 75 000 resp. 85 000 SEK.

In 1985 Olle Björklund becomes Managing Director of SMV with its 14 dealers. The Trofé model with a more conventional design was presented, as an alternative to the traditional models with its lavish design principle. The Trofé had a body length of 5.70 meters, width 2.25 meters and curb weight and total weight of 1030 resp. 1260 kg. The price was about 85 000 SEK. This year the motorhome Campero was launched and the classic egg-shaped models 440 and 550 were kept.

In 1986 Raimo Tunsved takes over the business after 20 years as an employee. The production of the classic models 440 and 550 was continued in small and artisanal scale.
In 1991 the 440 was replaced by the 450 and in 1998 the 380 makes a comeback. In 2006 SMV starting making a rolling sauna, called Bastuvagnen. It can still be ordered. Internal length of the Sauna Caravan is 5.35 meters and the total weight 1480 kg. It is ideal for various outdoor events and at staff meetings, etc.. Besides being a sauna on wheels it also includes cassette toilet, shower, 60 liter fridge and two 42 liter water tanks.

SMV also build caravans for specific purposes, such as snack bars. In 2007 the 380 was deleted away and the 500 was added. The classic models were now the 450, 500 and 550.

In 2008 SMV marks 60 years as a caravan manufacturer, with a special version of the 500. Unlike the standard version, this had single beds in the rear, more LED lighting outside, ALDE Compact 3010 heating, new interior, 3-burner stove, new fabrics, new sunroof and new interior lighting.

Above are som photos of various SMV caravans. The first is one from 1953, with the SMV-logo on the wheels. The second is a SMV 8 from the 1950s with an unusual feature, a toilet inside a wardrobe.
The third is a SMV 14 LSR, outside and inside. Next is a 590 twin axle and a 550. The last two photos shows a 1947 prototype now owned by the SMV-workshop Car-A-Part International I Vittsjö. The caravans used to be owned by the daughter of the founder Helmer Berglund.