Det är i Norrländska Dorotea som Polarvagnens själ bor. Varumärket har en mycket stark koppling till Lappland och har haft så sedan starten 1964. Från och med 2015 års modell är det endast Polar husvagnar & husbilar som kommer utvecklas i fabriken. Solifer husvagnar & husbilar kommer produceras i samarbete med Tyska Hymer-gruppen.
Genom att koncentrera all kompetens och resurser på ett varumärke och en produktplattform kommer bolaget att stå sig starkare på marknaden.
-Vi vill genom detta stärka Polars konkurrenskraft, men också skapa en tydligare profil för vår Solifer vagn. Ett samarbete med Hymergruppen ger substansiella fördelar för produktionen av Polar i Dorotea. Det är i Dorotea Polars själ, kunskap och tradition finns, det som gör att vi kan producera marknadens finaste vagnar, säger Per-Erik Atterwall, Styrelseordförande i SoliferPolar AB.
Målsättningen är att produktionsvolymen i Doroteafabriken snabbt skall ersättas av ökad försäljning av Polar. Solifer 2015 kommer att lanseras i samband med Noliamässan i början på augusti.
-Vi tror stenhårt på vårt koncept och har tagit oss friheten att kalla det Solifer 2.0. Med det vill vi tydliggöra att det är något helt nytt i produktväg. Solifer som varumärke har haft en grund i den Finska sisun – det har vi tagit med oss men expanderat varumärket med en mer skandinavisk inriktning. Du ska kunna bege dig vart du vill med en Solifer 2.0, utan att för den skull tumma på komforten. Vårt andra mål med denna omläggning är att Polar får fullt fokus uppe i Dorotea, beskriver Sofia Modigh, marknadschef på Mobile Living Group och därigenom ansvarig för varumärkena Solifer, Polar, Bürstner, Niesmann+Bischoff samt tillbehörssortimentet Movera.

2-10/8 Nolia Pressvisning för Solifer och Polar. Lansering Solifer 2.0
10-14/9 Elmia Solifer och Polar
19-21 /9 Lahti Lansering Finland
18-21/9 Lilleström Lansering Norge

It is in Norrland where the soul of Polar caravans live . The brand has a very strong connection to Lapland and have been so since the start in 1964. Starting with the 2015 model Polar is the only brand that will developed in the factory. Solifer caravans and motorhomes will be produced in cooperation with the German Hymer Group.

By concentrating all our expertise and resources in a brand and a product platform , the company will be stronger on the market.
We want to strengthen this by Polar’s competitiveness, but also create a higher profile for our Solifer caravans. A collaboration with the Hymer group allows making substantial advantages for the production of Polar in Dorotea . It is in Dorotea where the Polar soul , knowledge and tradition are , what allows us to produce the market’s finest caravans , says Per- Erik Atterwall, Chairman of SoliferPolar AB.
The objective is that the production volume in Dorotea will quickly be replaced by higher sales of Polar . Solifer 2015 will be launched in conjunction with the Nolia fair in early August .
We firmly believe in our concept and have taken the liberty to call it Solifer 2.0. With that , we want to make clear that it is a brand new product . Solifer as a brand has had a foundation in the Finnish sisun – which we have taken with us but expanded the brand with a more Scandinavian approach. You should be able to head to wherever you want with a Solifer 2.0, but for the sake of compromising on comfort. Our second goal with this change is that the Polar gets full focus up in Dorothea, describes Sofia Modigh , Marketing Manager of Mobile Living Group and as such responsible for the brands Solifer , Polar , Burstner , Niesmann + Bischoff and accessories range Movera.

  1. Anders Gunnarsson
    Jun 08, 2014

    Väntat, men sorgligt.

    Varma hälsningar från en med sin tredje Wilk…

    Reply