Det var till säsongen 2002 som Tabbert tog fram en charmig liten retrohusvagn med inspiration från en av de första modellerna från tillverkaren, Tabbert Ideal. De yttre formerna är de som främst gör dem båda lätta att känna igen. Med bulliga hjulhusskärmar, färgglada lister, båtfönster och 15 tums hjul sätts en modern touch på T@B, som snart är inne på sitt 14:e modellår.


Jag blev runtkörd i en T@B 320 RS på min gymnasieexamen i juni 2011

De två första säsongerna var det endast minstingen 320 RS som byggdes. Karosslängden var och är fortfarande 312 cm. Med dragstången är totallängden 477 cm. Vagnen är totalt 199 cm bred. Det finns en rejäl sittgrupp som tar upp mer än halva vagnens längd. Nattetid fäller man ner väggen baktill och vips så syns båt-tänket ytterligare. Utöver sittgrupp så har vagnen garderob, värmekamin och ett litet kök med kylskåp.
Till modellåret 2004 utvidgades modellprogrammet med boggievagnen T@B 510 XL. Jag minns att min far nämnde för mig att T@B kommit som boggievagn. Jag såg en svartvit bild på vagnen där den drogs av en Jeep Wrangler, en mycket passande bil för denna typ av husvagn. XL-modellen var 5 meter lång i karossen, 2,3 meter bred och hade en tjänstevikt på 1240 kg. Invändigt kändes det marina temat igen från 320 RS, med båtfönster och mörkt träinrede likt många lyxyachter.


Vagnen hade våningssäng längst fram, kök toalett och garderob i mitten och en stor sittgrupp längst bak. Det antogs alltså att ägarna föredrar att sova särskilt om man är två personer. Annars är det ju en passande vagn för barnfamiljer om man kan tänka sig att bädda ned sittgruppen nattetid.

Tyvärr så försvann XL-modellen efter endast två säsonger. Till 2006 försvann den och istället tillkom Off Road, en lite högre och ”tuffare” vagn basera på minstingen 320. Planlösningen var densamma och formerna utvändigt likvärdiga. Sportiga plastdetaljer i mörkgrått utmärkte Off Road. Till säsongen 2008 tillkom modellen L 400 TD, med karosslängden 394 cm, 224 centimeters bredd och tjänstevikten 1000 kg. Vagnen är tänkt till två personer, med två sittplatser och bord längst fram. Detta är den minsta T@B-modellen med hygienutrymme. Detta är placerat längs vänsterväggen i vagnens mitt, mitt emot köket. Längst bak är sov-avdelningen, en permanent dubbelsäng med ett panoramafönster ovanför. Så härligt det skulle vara att kura ihop sig i sängen på kvällen och titta upp mot stjärnorna innan man somnar.


T@B Off Road


T@B L 400 TD

Hösten 2008 såg boggiemodellen T@B XL dagens ljus igen, men nu som 500 XL (tidigare 510). Vagnens slogan var ”The american way of life”, och utvändigt kan drag från amerikanska Airstream noteras. T ex fälgarna och den blankare plåten. Interiört så kan vagnen liknas vid en riktigt flådig diner med skinnsoffor, avrundat vägghängt bord och en stor fet soffa att sjunka ned i. Visst blir man sugen på hemlagad hamburgare med minsta Coca-colan till (Varning: även minsta storleken i USA innebär drunkningsrisk).
Tyvärr så gick koncernen KnausTabbertGroup i konkurs oktober 2008, och T@B XL försvann åter igen från modellfloran. Modellerna 320 RS och L 400 TD vidarefördes och till säsongen 2013 tillkom T@B White, en modell baserad på 320 RS men med vit exteriör och andra textilier.


Visst kan det liknas vid en diner? Jag gillar speciellt de röda skinnsofforna


T@B White

T@B tillhör mina favoritmärken bland husvagnar. Mycket eftersom märket är relaterat till Tabbert moderfabrikatet. På ytan är de mycket olika varandra och riktar sig främst till kundgrupper som skiljer sig åt, både åldersmässigt men även också resevanor och aktiviteter. Men går man lite djupare går det att se likheter.

En T@B passar aktiva människor i yngre åldersgrupper. Färgstarkta, kanske nykära och sugna på äventyr är läget för många ”Tabbare” . De typiske Tabbert-resenärerna är livsnjutare och finsmakare. De reser med närvaro och elegans, och de uppskattar naturupplevelser och en rofylld atmosfär. Likheten är att de alla är campare som älskar livet och lever i nuet. Man kan därmed tänka sig att oavsett om de äger en T@B eller en Tabbert så har dessa människor en positiv inställning till livet. De känner tacksamhet för att de lever, och att leva för dessa människor är detsamma som att ta till vara på varje ögonblick. Att vara närvarande. Det handlar om att stanna upp, se sig omkring och känna den här tacksamheten som många inte tänker på.

Kanske finner du en Tabbert-resenär på skogspromenad vid en vacker liten sjö, med en exklusiv middag i husvagnen som avslut på dagen. En T@B-ägare finner du möjligtvis på toppen av ett berg, på forspaddling eller på annat äventyr mitt i vildmarken. Det är personer med entusiasm och kreativitet helt enkelt.

För några dagar sedan satte jag mig ner och gjorde en liten vision över T@Bs modellprogram. Just nu finns det tre modeller, men tänk om det i framtiden kunde tillkomma fler. I bilvärlden sker det ofta tillökning av modeller i takt med ökad efterfråga på nya produktkategorier. Ett exempel är bilmärket Mini som ägs av BMW. Sedan 2001 när den helt nya Mini Cooper tillkom och ersatte klassikern (1959-2000) så har flera olika karosser och specialversioner dykt upp. Nu finns till och med Mini Countryman som inte är så ”Mini” alls. Enligt bland annat Auto Motor & Sport ska nästa Mini Clubman (kombi-kaross) växa till hela 423 centimeter. Då pratar vi alltså limousin i Mini-termer. Men eftersom allt fler vill ha en bil med charm så blir möjligheterna att ta fram flera modeller större.

Jag hoppas innerligt att detsamma kommer ske i husvagnsbranschen. Då kan T@B-programmet få tillökning av t ex en lyxserie och kanske en hel serie för amerika-inspirerade modeller. Dessutom hoppas jag att fler större modeller tillkommer. Detta inkluderar 500 XL men kanske också en 560 XXL och en 640 Super XL. Här är ett förslag på modellprogram:

Campino (motsvarar den standard som nutida vagnar)
320
L 400
XL 490 (enkelaxlad)
XL 500
XXL 560

Almond (lyxmodell med bl.a. skinnklädsel, lättmetallfälgar, ädelträ, inglasat barskåp etc.)
L 400
XL 490 (enkelaxlad)
XL 500
XXL 560

Califonia Dream (The american way of life)
320
L 400
XL 500

Off Road
320
L 400
XL 500

It was for the 2002 model year that Tabbert developed a charming little retro caravan with inspiration from one of the first models from the manufacturer, the Tabbert Ideal. The exterior shape of both vans are easy to recognize . With bulging wheel arches, colorful trim, circular windows and 15 inch wheels puts a modern twist on the T@B , soon entering its 14th model year .

For the first two seasons there was one model, the 320 RS available. Body length was and still is 312 cm. With the towbar included, the total length is 477 cm. The van is 199 cm wide. There is a big seating area that takes up more than half the length of the caravan . At night, the wall behind the sofa is lowered down and creates a feeling of living on a yacht. In addition to this the T@B also has a wardrobe , heater and a small kitchen with fridge.

For model year 2004 the range was extended with the twin axled T@B 510 XL. I remember my father mentioned to me that T@B had made a twin axle van. I saw a black and white picture of it where it was towed by a Jeep Wrangler , a very suitable vehicle for this type of caravan . The XL-model was 5 meters long, 2.3 meters wide and had a curb weight of 1240 kg. Inside the marine atmosphere from the 320 RS was recognized, with circular windows and dark wood like many luxury yachts.

The 510 XL had bunk beds in the front, kitchen toilet and warderobe in the middle and a large seating area at the back. It was assumed therefore that the owners prefer to sleep separately if there were two people. Otherwise, it’s a suitable van for families if you are okay with converting the lounge into a bed every night. Unfortunately the XL-model disappeared for the model year 2006, and instead the Off Road was added. The Off Road is based on the 320 RS but is a little higher and ” tougher ”. The layout is the same and the external shapes equivalent. Sporty plastic parts in dark gray characterizes the Off Road . For the season 2008, the model L 400 TD was added, with a body length of 394 cm, 224 cm width and the curb weight 1000 kg. The van is made for two people, with a small lounge with table at the front. This is the smallest T@B with washroom. This is located along the left wall in the middle of the caravan , opposite to the kitchen. At the back there is a sleeping department, a permanent double bed with a panoramic window above . How wonderful it would be to curl up in bed at night and look up at the stars before falling asleep.

Autumn 2008 the twin axle model T@B XL saw the light of day again, but now as 500 XL (formerly 510). The slogan was ”The American way of life ” , and externally you can tell signs of inspiration from American Airstreams. For example, the rims and the shinier skin. Inside it looks very much like a owerblown diner with leather sofas, rounded suspended table and a big couch to sit in. Maybe you become hungry for homemade burgers with a small coke when this. (Warning: even the smallest size coke in the United States involves risk of drowning).

Unfortunately the maker of the van, KnausTabbertGroup Went into bankruptcy in October 2008 , and the T@B XL disappeared again from the lineup. The 320 RS and L 400 TD was continued and for the 2013 season the T@B White was added, a model based on 320 RS but with white exterior and different textiles.

T@B is one of my favorite brands among caravans. Much because the brand is related to Tabbert. On the surface , they are very different from each other and have customer groups that differ both in terms of age but also travel habits and activities. But if you go a little deeper , you can see similarities.

The owner of a T@B is active and mostly in younger age groups. They are colourful, maybe teenagers in love who seek adventure. The typical Tabbert-travellers are epicurean and connoisseurs. They travel with presence and elegance, and they appreciate the natural scenery and a tranquil atmosphere. The similarity is that they are all campers who love life and live in the present. One can thus imagine that regardless of whether they own a T@B or a Tabbert these people have a positive attitude towards life . Their gratitude for living, and living for these people is the same as to take advantage of every moment. To be present. It’s about to stop, look around and feel this gratitude that many do not think about .

Perhaps you will find a Tabbert-traveller on a forest walk near a beautiful lake, with an exclusive dinner in the caravan to end the day. The T@B may be found on top of a mountain, on whitewater kayaking or other adventures in the wilderness. There are people with enthusiasm and creativity.

A few days ago I sat down and did a little proposal for the T@B range of the future . Right now there are three models, but what if there could be more . In the automotive world , the lineups of different brands are extended with the increased demand for new product categories . One example is the brand Mini owned by BMW. Since 2001 when the brand new Mini Cooper was launched, replacing the classic ( 1959-2000 ), several models and special versions appeared. Now there is even a mini Countryman that is not so ” mini ” at all. According to the magazine Auto Motor & Sport, the next Mini Clubman (estate) will grow to the full 423 centimeters. That is a limousine in mini – terms. But as more and more people want a car with a charm so there are more opportunities to develop more models.

I sincerely hope that the same will happen in the caravan industry. Imagine if the T@B range could be increased with a luxury series and perhaps a whole range of American-inspired models. I also hope that more larger models will come. This includes the 500 XL but also a 560 XXL and a 640 Super XL. Above is my suggestion for a T@B range of the future.

 1. Johan
  Jan 28, 2015

  Hej Jimmy! Jag vet ej, men ibland kan man se någon på blocket. Det är synd att de inte finns att köpa längre.

  /Johan

  Reply
 2. Jimmy
  Feb 23, 2015

  Ja det är lite synd.

  Reply