Husvagnar var verkligen vackrare förr i tiden, i synnerhet på 30- 40- och 50-talet. Och bland de vackraste formerna skapades under Arist Dethleffs penna. Med modeller vars namn förde tankarna till äventyrare, vagabonder och människor med ett fritt liv, var han en pionjär i husvagnens tyskland. Dethleffs är tyskland äldsta husvagnstillverkare och den första vagnen byggdes 1931. Bilden ovan visar en Dethleffs Tourist från 50-talet.

Arist Dethleffs jobbade som säljare för firman som hans far grundlade. Verksamheten var inriktad på skidstavar. Jobbet innebar en hel del kringresande vilket gjorde det svårt för familjen att håll ihop. En dag satte sig Dethleffs egna fru ned och skrev ett brev till honom. Där stor det: ”Det bästa för oss skulle vara någon form av husvagn så vi kan resa tillsammans samtidigt som jag kan ägna mig åt att måla”. Låter inte det sjukt romantiskt?
Sagt och gjort, Arist skickare hem några ritningsförslag och satte snart igång med att bygga den första husvagnen för privat bruk. Tysklands husvagnshistoria hade påbörjats. Efter den första vagnen tillkom fler och snart var man igång med småskalig produktionen i en liten lada. Samtliga vagnar byggdes efter kundorder.
Fem år senare, 1936 var sex medarbetare permanent anställda för att bygga husvagnar. Tre år senare inleds andra världskriget och produktionen av husvagnar gör ett uppehåll. Istället blir möbler och städutrustning bas för verksamheten. Husvagnstillverkningen återupptas 1948.
När kriget är över börjar befolkning tänka på semester igen, så även familjen Dethleffs som väljer att ta husvagnen till Egypten. Husvagnskunderna i Tyskland efterfrågar husvagnar som kan dras av motorsvaga bilar som t ex VW Beetle. 1956 inleds serieproduktion.
1966 är antalet anställda 60 personer. 11 år senare, 1977 är denna siffra hela 600. Detta år visar man också sin första husbil. Sex år senare inleds serieproduktion av denna. Det var nu som namnet Globetrotter infördes, ett namn som än idag är den mest framträdande summan av orden Fiat och Husbil.
1992 slår man produktionsrekord med 8000 husvagnar och husbilar som lämnar fabriken. 1996 avlider Arist Dethleffs, 88 år gammal.
Säsongen 2001/2001 byggs 6000 husvagnar och 3500 husbilar, med en sammanlagd omsättning på 12 miljoner tyska Mark. Under 2001 blir också Dethleffs en betydande del av pågående katastrofhjälp. En husbil från Dethleffs överlämnas personligen till Påven John Paul II som en del av räddningsinsatsen.


Så här ser en Dethleffs Tourist ut idag. Formerna från förr kan skönjas både i formen och färgen.

Caravans really were more beautiful in the past, especially in 30 – 40 – and 50’s. And among the most beautiful vans created was the vans designed by Arist Dethleffs. With models whose name was reminiscent of adventurers, vagabonds and people with a free life , he was a pioneer in the caravan world of Germany . Dethleffs is Germany ’s oldest caravan manufacturer and the first van was built in 1931.

Arist Dethleffs worked as a salesman for the company his father founded . The business was focused on ski poles. The job involved a lot of traveling which made it difficult for the family to stay together .One day Dethleffs own wife sat down and wrote him a letter . She wrote: ”The best thing for us would be some kind of caravan so we can travel together at the same time I can devote myself to paint” Isn´t that romantic?

Said and done, Arist sent home some drawing suggestions and soon started to build the first trailer for private use. Germany’s caravan story had begun. After the first van came others and soon they started with small-scale production in a wood barn . All vans were built to customer order .
Five years later, in 1936, six employees were permanently employed to build caravans . Three years later, beginning World War II and production of caravans pauses . Instead, they were making furniture and cleaning equipment. Caravan production resumed in 1948.

When the war was over population began to think about vacation again , so even the family Dethleffs who choose to take a caravan all the way to Egypt. Caravan Customers in Germany were demanding caravans that could be towed by lightweight cars such as the VW Beetle. 1956 was the official start of mass production.

In 1966 the number of employees had increased to 60.11 years later , in 1977 that number was a whole 600. This year also saw the introduction of the first motorhome . Six years later it was put into mass production. It was now that the name Globetrotter was introduced, a name which still today is the most prominent sum of the words Fiat and Motorhome .
1992 knock the production record of 8000 vehicles leaving the plant . In 1996 Arist Dethleffs dies, aged 88.

The season 2001/2001 Dethleffs built 6000 caravans and motorhomes 3500 , with a total turnover of 12 million German Marks. In 2001 Dethleffs also became a significant part of ongoing disaster relief. A camper from Dethleffs physically delivered to Pope John Paul II as part of the rescue operation.

Photos found at: carafans.nl, blank-martin.de.